ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ม.ค. เวลา 07.30 น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส ได้นำพระแซม (พระยุตฺตมนฺโพธิ หรือพระยุรนันท์ ภมรมนตรี) ออกบิณฑบาต หลังมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ที่เดินทางมาบรรพชาภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ อุปสมบทภายในพระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา มีพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นพระอุปัชฌาย์
สำหรับออกรับอาหารบิณฑบาตโปรดชาวอินเดียท้องถิ่นหมู่บ้านอนิรุทวา หลังวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร เพื่อศึกษาการปฏิบัติกิจและงานเผยแผ่ของพระสงฆ์ พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย โดยมีชาวอินเดียจำนวนมากรอใส่บาตร ที่เป็นชาวพุทธ ชาวฮินดู และมุสลิมร่วมทำบุญตักบาตร โดยไม่แบ่งวรรณะ ศาสนา ทำให้หมู่บ้านนี้อยู่กันได้อย่างมีความสุข สันติสุข มีความรัก ความสามัคคีกัน โดยมี “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน เป็นจุดศูนย์ร่วม ตามพุทธดำรัสของพระพุทธองค์ที่ตรัสว่า จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย” แปลว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่คนเป็นอันมาก
กิจกรรมดังกล่าวพระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) มอบหมายให้จัด โดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ มีโครงการศาสนสงเคราะห์ช่วยเหลือชุมชนไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ ทั้งสถานพยาบาลกุสินาราคลินิก รักษาฟรีในวันพระ วันปกติ 10 รูปี รักษาทุกโรค มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ชาวบ้านที่ยากไร้ ทั้งให้การสนับสนุนโรงเรียนในเมืองกุสินารากว่า 30 โรงเรียน ตามแนวคิดที่ว่า จิตที่คิดให้มันเบา จิตที่คิดเอามันหนัก และเดินตามทางของเขา สู่เป้าหมายของเรา โดยไม่จำเป็นที่เขาจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาเรา แต่ทำอย่างไรให้เขามาเป็นพวกเราให้ได้


ทั้งนี้ พระแซม (พระยุตฺตมนฺโพธิ หรือพระยุรนันท์ ภมรมนตรี) หลังจากบวชแล้วได้เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถาน และพักปฏิบัติธรรมที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์


ขอบคุณข้อมูล-ภาพ:วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุศินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน