นกแอร์ โดนการบินพลเรือนเรียกคุย หลังยกเลิกเที่ยวบิน-เที่ยวบินล่าช้าบ่อย กำชับปรับแผนบินให้สอดคล้องจำนวนเครื่อง ถ้ายกเลิกเที่ยวบินต้องเช่าเหมาลำให้ผู้โดยสาร ย้ำจัดการข้อร้องเรียนโดยเร็ว-รายงานให้ทราบทันที

เมื่อวันที่ 27 พ.ย.66 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เปิดเผยว่า ในฐานะหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมการดำเนินงานของกิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากล ตรวจสอบพบว่า เดือนพ.ย.2566 บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถนำอากาศยานออกมาให้บริการเพียงพอต่อการปฏิบัติการบิน เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงอากาศยานพร้อมกันหลายลำ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินของเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินล่าช้า รวมถึงการยกเลิกเที่ยวบิน

ดังนั้น เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2566 และวันที่ 20 พ.ย.2566 กพท.ได้จัดการประชุมร่วมกับบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ด้านการบริหารจัดการเที่ยวบิน

(1) กพท.ให้บริษัทจัดทำแผนบริหารจัดการเที่ยวบินและ Emergency Plan เพื่อเตรียมความพร้อมในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง ซึ่งคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้บริการเป็นจำนวนมาก
(2) กพท.ให้บริษัทประสานขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้ากับสนามบินปลายทาง หากเกิดกรณีเที่ยวบินมีความล่าช้าเกินเวลาปิดให้บริการสนามบิน
(3) กพท.ให้บริษัทสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้ผู้โดยสารรับทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไขของบริษัท

(4) กพท.ให้บริษัทจัดทำการปรับแผนทำการบินล่วงหน้าให้สอดคล้องกับจำนวนอากาศยานที่สามารถใช้ได้ตามจริง และลดการยกเลิกเที่ยวบินแบบกะทันหัน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสาร และเน้นย้ำให้บริษัทปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารภายในประเทศอย่างเคร่งครัด
(5) กพท.ให้บริษัทปรับปรุงการขออนุญาตทำการบินในแต่ละฤดูกาลบินให้สอดคล้องกับจำนวนอากาศยานที่สามารถทำการบินได้ ณ ขณะนั้น
(6) กพท.ให้บริษัทจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำให้แก่ผู้โดยสาร กรณีมีการยกเลิกเที่ยวบิน

ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารภายในประเทศ

กพท.ให้บริษัทพิจารณาดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อผู้โดยสารและปริมาณข้อร้องเรียน ตลอดจนเพื่อการอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร ดังนี้

(1) กพท.ให้บริษัทจัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารขณะรอขึ้นเครื่องบิน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบิน ณ วันที่เดินทาง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(2) กพท.ให้บริษัทเสนอให้ผู้โดยสารสามารถคืนเงินค่าโดยสาร หรือเก็บวงเงินไว้ใช้เพื่อเดินทางครั้งถัดไป หรือเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการบินล่วงหน้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(3) กพท.ให้บริษัทจัดให้มีพนักงานผู้มีอำนาจตัดสินใจ ประจำ ณ จุดที่ให้บริการของบริษัทตลอดระยะเวลาที่มีเที่ยวบินให้บริการ
(4) กพท.ให้บริษัทจัดช่องทางการติดต่อและปรับปรุงระบบการให้บริการ ตลอดจนเพิ่มจำนวนคู่สาย Call Center เพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่ต้องการติดต่อบริษัท
(5) กพท.ให้บริษัทจัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานผลให้ กพท.ทราบทันที
(6) กพท.ให้บริษัทรายงานการดูแลผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินประจำเส้นทางภายในประเทศยกเลิก และ/หรือล่าช้าเกินกว่า 2 ชั่วโมงขึ้นไป ผ่านทางระบบ ECMS (https://ecms.caat.or.th)

ทั้งนี้ กรณีที่สายการบินไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารภายในประเทศ ผู้โดยสารสามารถร้องเรียนได้ที่ www.caat.or.th/complaint หรือติดต่อฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทร 0-2568-8816

ที่มา มติชนออนไลน์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน