เผยเงื่อนไข คุณสมบัติ ครอบครัวอุปถัมภ์ ผู้สูงอายุ มีสิทธิได้รับเงินเดือนละ 3,000 บาท เริ่มยื่นเดือนพฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป

ประกาศใช้มาตั้งแต่ 15 กันยายน ที่ผ่านมา สำหรับ ประกาศระเบียบกรมกิจการผู้สูงอายุ ว่าด้วยการคุ้มครองผู้สูงอายุแบบครอบครัวอุปถัมป์ พ.ศ. 2566 ล่าสุด ก็เตรียมบังคับใช้ไม่นานนี้แล้ว

สำหรับระเบียบดังกล่าว มีขึ้นเพื่อคุ้มครองผู้สูงอายุให้ปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้คำจำกัดความ ครอบครัวอุปถัมป์ ไว้ว่า เป็นบุคคลหรือครอบครัวที่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ให้เป็นครอบครัวอุปถัมป์ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน และไม่มีผู้ดูแลหรือมี แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้

โดยผู้ที่ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.มีสัญชาติไทย
2.อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ หรือ ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้สูงอายุ อาจะได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นรายๆไป
3.มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกับผู้สูงอายุ
4.ได้รับความยินยอมจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวว่ามีความพร้อมในการคุ้มครองผู้สูงอายุ
5.ไม่เป็นผู้ต้องหาว่ากระทำผิดอาญา และอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่างพิจารณาคดีของศาล

ยื่นคำขอได้ที่ไหน?

1. กรุงเทพฯ ให้ยื่นที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค หรือหน่วยงานที่อธิบดีประกาศกำหนด

2. จังหวัดอื่น ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุที่อยู่ในจังหวัดนั้น

ต้องแสดงเอกสารใดบ้าง?

1.ทะเบียนบ้าน
2.บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประเภทหนึ่ง ประเภทใดที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่ายหน้าตรง ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป

โดย นักสังคมสงเคราะห์ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะไปเยี่ยมบ้านของผู้ยื่นคำขอ และผู้สูงอายุ เพื่อสอบข้อเท็จจริงตามประวัติบุคคล ครอบครัว บุคคลที่เกี่ยวข้อง สภาพความเป็นอยู่และ ความเหมาะสม เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของผู้ขอเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ เสนอต่ออธิบดีและผู้ว่าราชการจังหวัด

สำหรับผู้ผ่านการอนุมัติ ให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ดูแลผู้สูงอายุแก่ครอบครัวอุปถัมภ์ ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อผู้สูงอายุ 1 คนต่อเดือน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเหมาะสม อาจพิจารณาให้เงินช่วยเหลือได้ไม่เกินครอบครัวละ 3,000 บาท ต่อผู้สูงอายุหนึ่งคนต่อเดือน

ทั้งนี้ การขอคุ้มครองดูแลผู้สูงอายุ ขอได้เพียงคราวละ 1 คน หากจะรับมากกว่านั้น ให้ระบุเหตุผล และความจำเป็นที่ต้องรับผู้สูงอายุไว้คุ้มครองดูแลมากกว่า 1 คน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากเว็บไซต์ กรมกิจการผู้สูงอายุ ระบุไว้ว่า ครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ เดือนละ 3,000 บาทนั้น จะเริ่มต้นเดือนพฤษภาคม 2567 นี้

ที่มา : มติชน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน