พระเจ้าพาราละแข่ง หรือพระมหามุนี (จำลอง)

พระเจ้าพาราละแข่ง หรือพระมหามุนี (จำลอง)

คติ-สัญลักษณ์ สถาปัตยกรรม

พระเจ้าพาราละแข่ง หรือพระมหามุนี (จำลอง) – พระเจ้าพาราละแข่ง เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอน คล้ายกับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองในจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทย

ความแตกต่างของพระเจ้าพาราละแข่งกับพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจังหวัดต่างๆ ในประเทศไทยก็คือ เป็นพระพุทธรูปจำลองของพระมหามัยมุนี พระพุทธรูป อันเป็นศูนย์รวมของประชาชน ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ที่พระเจ้าปดุงนำมาจากยะไข่ อันเป็นพระพุทธรูปศูนย์กลางของชาวยะไข่หรืออาระกันมาก่อน (เพื่อแสดงถึงเดชะบารมีของพระองค์ที่อยู่เหนือประเทศราชโดยรอบ)

พระเจ้าพาราละแข่ง หรือพระมหามุนี

พระเจ้าพาราละแข่ง สร้างขึ้นโดยช่างชาวเมืองมัณฑะเลย์ เมื่อประมาณ 90 ปีล่วงมาแล้ว หล่อและถอดออกได้เป็น 9 ชั้น และประดิษฐานไว้ที่วัดหัวเวียง ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เชื่อว่าได้บรรจุพระธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ที่องค์พระเพื่อให้ดูคล้องกับคติของพระมหามัยมุนีที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้บรรจุลมหายใจของพระองค์ไว้ในองค์พระ

พระเจ้าพาราละแข่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หมายถึงการแสดงออกหรือการยืนยันว่าพระพุทธองค์ได้บรรลุพระนิพพานเป็นพระอรหันต์ผู้อยู่เหนือโลก

ชวพงศ์ ชำนิประศาสน์

 

บทความก่อนหน้านี้ลดเอดส์จากแม่สู่ลูก ราชวิทยาลัยแจงเป้าเหลือ 1%
บทความถัดไปท่องสุโขทัย เที่ยวสายกิน