ของขวัญวันเด็กจากมท. อธิบดีสถ.เผยระเบียบรายจ่ายทุนการศึกษาสำหรับนศ.

11 ม.ค. 2562 - 13:37 น.

ของขวัญวันเด็กจากมท. อธิบดีสถ. เผยระเบียบรายจ่ายทุนการศึกษาสำหรับนศ.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 11 ม.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( อธิบดีสถ. ) เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถตั้งงบประมาณในการสงเคราะห์และพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักเรียน

โดยมีสาระสำคัญคือ อปท. อาจมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา หรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลัง และให้ อปท. ตั้งงบประมาณรายจ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือไว้ในหมวดค่าใช้สอย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

ประเภทรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ ไม่เกินอัตราส่วนของรายได้จริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยไม่รวมเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้ นั่นคือ รายได้จริงไม่เกินห้าสิบล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสาม แต่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท รายได้จริงเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสองจุดห้า แต่ไม่เกินสามล้านบาท และรายได้จริงเกินสองร้อยล้านบาท ขึ้นไป ตั้งงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละสอง แต่ไม่เกินห้าล้านบาท

สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา และนักเรียนที่มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ จะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส โดยให้นักศึกษา นักเรียน หรือผู้ปกครอง ที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาหรือการช่วยเหลือยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งคำขอดังกล่าวให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรได้รับทุนการศึกษาและความช่วยเหลือ


อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ทางด้านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกค่าใช้จ่ายสำหรับเป็นทุนการศึกษาได้ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสามหมื่นสามพันบาทต่อคน

สำหรับการให้ความช่วยเหลือนักเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาได้ ตามระดับการศึกษา โดยระดับเด็กเล็ก ระดับเด็กอนุบาล และระดับประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละหนึ่งพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสองพันบาทต่อคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละสองพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละสามพันบาทต่อคน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละหกพันบาทต่อคน

อย่างไรก็ดี ระเบียบดังกล่าวอยู่ระหว่างลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังจากที่ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา และระเบียบฉบับนี้จะเป็นเหมือนของขวัญวันเด็ก ที่กระทรวงมหาดไทยมอบให้กับเด็กนักเรียน อปท. ที่ยากไรด้อยโอกาสทั่วประเทศให้ได้มีโอกาสที่ดีทางการศึกษา และเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตนั่นเอง อธิบดี สถ. กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ของขวัญวันเด็กจากมท. อธิบดีสถ.เผยระเบียบรายจ่ายทุนการศึกษาสำหรับนศ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง