ราชทัณฑ์ จับมือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทำห้องสมุดมีชีวิตให้ผู้ต้องขัง  

1 ก.ค. 2562 - 15:39 น.

ราชทัณฑ์ จับมือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทำห้องสมุดมีชีวิตให้ผู้ต้องขัง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ราชทัณฑ์ / เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ก.ค. ห้องประชุมกรมราชทัณฑ์ ชั้น 2 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ร่วมกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้ต้องขัง

โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกระจายความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยมีนายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ให้เกียรติร่วมลงนามในครั้งนี้

โดยทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการตกลงประสานความร่วมมือว่าด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สื่อมัลติมีเดีย เกมเพื่อการศึกษาให้กับเรือนจำและทัณฑสถาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยสื่อดังกล่าว และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลายในการเสริมทักษะทางปัญญาตามแนวคิด “ห้องสมุดมีชีวิต” เพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพิ่มโอกาสให้บุคคลได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ในปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีผู้ต้องขังที่อยู่ในความควบคุมดูแลภายในเรือนจำ/ทัณฑสถานทั่วประเทศ 143 แห่ง มีจำนวนผู้ต้องขังทั้งสิ้น 364,725 คน

พ.ต.อ.ณรัช กล่าวว่า โดยผู้ต้องขังเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขพัฒนา อย่างต่อเนื่องตามหลักสูตรการพัฒนาพฤตินิสัยต่างๆ ในส่วนของการศึกษา มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับผู้ไม่รู้หนังสือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา และการฝึกวิชาชีพระยะสั้น รวมจำนวนกว่า 65,000 คน ซึ่งการจัดการศึกษาจะมีประสิทธิภาพได้จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือส่งเสริม และสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ทั้งในด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนห้องสมุดที่ได้มาตรฐาน วัสดุอุปกรณ์และสื่อสารสนเทศและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนให้แก่ผู้ต้องขัง ซึ่งในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ของกรมราชทัณฑ์และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จะเป็นการเสริมสร้างภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยให้แก่ผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถนำไปประกอบสัมมาชีพภายหลังพ้นโทษได้ ตลอดจนลดการกระทำผิดซ้ำและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข พร้อมกันนี้กรมราชทัณฑ์ยังได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (Care : Center for Assistance to Reintegration and Employment) เพื่อช่วยเหลือหางานให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษและเป็นไปตามภารกิจหลักของกรมราชทัณฑ์และนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ทุกภาคส่วนร่วมมือแก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมในการคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคมได้อย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชทัณฑ์ จับมือสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ ทำห้องสมุดมีชีวิตให้ผู้ต้องขัง  
ข่าวที่เกี่ยวข้อง