สส. เสริมศักยภาพ ทสม. ขอสนับสนุนงบขับเคลื่อนงานสิ่งแวดล้อม ร่วมบูรณาการทุกหน่วยงาน พร้อมปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่โรงแรมแม่ยมพาเลส อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เครือข่าย ทสม. มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเขียนข้อเสนอโครงการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการขับเคลื่อนงาน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทพื้นที่

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรฯ โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีนโยบายพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ทสม. ให้สามารถเข้าถึงกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปใช้ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนในทุกมิติ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าตามแนวคิดเศรษฐกิจใหม่ (BCG model) เชื่อมโยงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) รวมถึงส่งเสริมบทบาทและสนับสนุนการทำงานให้เครือข่าย ทสม. เป็นกลไกสำคัญในฐานะ “โซ่ข้อกลาง” ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน สื่อสารนโยบาย ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับชุมชน เป็นผู้ปฏิบัติ การพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และติดตามประเมินผลการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานภาคีด้านสิ่งแวดล้อม

เพราะ ทสม. (ท-ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ส.-สิ่งแวดล้อม ม.-มีประสิทธิภาพ) ถือเป็นกลไกเครือข่ายที่มีความใกล้ชิดกับชุมชนและฐานทรัพยากร มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นทุกมิติ ซึ่งการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนั้น เป็นไปตามกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 (โครงการทั่วไป ไม่เกิน 5 ล้านบาท) ในด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและมลพิษ ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อขับเคลื่อนการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมให้แก่เครือข่าย ทสม. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์

รวมถึงเกิดความต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการขนาดเล็ก (วงเงินโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท) ประเด็นการจัดการไฟป่าและลดหมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเครือข่าย ทสม. ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมไปแล้วจำนวน 47 พื้นที่ ใน 16 จังหวัด (ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2564 – 31 สิงหาคม 2565) รวมถึงเพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทสำคัญในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ เตรียมความพร้อมชุมชน ในการตั้งรับปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานและภาคีที่เกี่ยวข้อง จัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม” มีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จำนวน 140 คน ประกอบด้วย เครือข่าย ทสม. ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ เจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่ประสานความร่วมมือและพัฒนาเครือข่าย องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน ผู้สังเกตการณ์ ผู้ติดตาม ภาคีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับสาระความรู้จากกิจกรรมการบรรยาย อภิปราย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประชุมกลุ่มย่อย รวมถึงลงพื้นที่ศึกษาดูงานจริง เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย ทสม. ให้มีองค์ความรู้ ทักษะในการเขียนโครงการและบริหารโครงการ สามารถต่อยอดเสนอโครงการขอรับเงินจากกองทุนอื่นๆ ได้ต่อไป นายสมศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน