ทส.จับมือ ก.วัฒนธรรม และจ.เพชรบุรี จัดยิ่งใหญ่! มอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง เป็นมรดกโลก

เมื่อวันที่ 10 เม.ย. นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ในฐานะโฆษกกระทรวงฯ แถลงข่าวการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียน เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง เป็นมรดกโลก ว่า ตามที่คณะกรรมการมรดกโลก มีมติในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 45 เมื่อเดือนก.ย. 66 ณ กรุงริยาด ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของไทย 1 แหล่ง คือ เมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง เป็นมรดกโลก ขณะนี้ศูนย์มรดกโลก ได้จัดส่งใบประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการ ผ่านสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ณ กรุงปารีส และได้จัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติแล้ว

นายเถลิงศักดิ์ กล่าวอีกว่า ดังนั้น กระทรวงทรัพยากรฯ ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดจัดพิธีมอบใบประกาศดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 26 เม.ย. ณ โบราณสถานเขาคลังนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในพิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจากพล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทส. เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รมว.วัฒนธรรม ในฐานะหน่วยงานเจ้าของแหล่งอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อร่วมเฉลิมฉลองจากภาคส่วนต่าง ๆ เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “ย้อนอดีตเมืองโบราณศรีเทพ สู่อนาคตแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืน”

นางกิตติมา ยินเจริญ ผอ.กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กล่าวว่า ในปี 63 สผ. เป็นจัดทำเอกสารนำเสนอเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลกขึ้น และต่อมา เมื่อวันที่ 19 ก.ย. 66 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 45 คณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบ ให้ขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ และโบราณสถานสมัยทวารวดีที่เกี่ยวข้อง เป็นมรดกโลก โดยเมืองโบราณศรีเทพฯ เป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่ 7 และเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่ 4 ของราชอาณาจักรไทย มีพื้นที่นำเสนอแบบต่อเนื่อง จำนวน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย 1.พื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ และพื้นที่โดยรอบ 2.โบราณสถานเขาคลังนอก และ3.เขาถมอรัตน์ ตั้งอยู่ในจ.เพชรบูรณ์ แบ่งเป็นพื้นที่นำเสนอ 5,415 ไร่ และพื้นที่กันชน 23,900 ไร่


ภายใต้หลักเกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล 2 ข้อ ได้แก่ เกณฑ์ข้อที่ 2 การแลกเปลี่ยนในพื้นที่ในวัฒนธรรมผ่านการพัฒนาด้านสถาปัตยกรรม การวางแผนผังเมืองหรือการออกแบบภูมิทัศน์ และเกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นประจักษ์พยานของประเพณีวัฒนธรรมหรืออารยธรรมทั้งที่ยังคงอยู่หรือสูญหายไปแล้ว โดยมีลักษณะและเอกลักษณ์โดดเด่น คือ 1.เมืองโบราณศรีเทพ มีรูปแบบผังเมืองที่มีคูน้ำคันดินล้อมรอบ โดยผังเมืองขยายเป็น 2 ชั้นซ้อนกัน เรียกว่า เมืองในและเมืองนอก 2.ศาสนสถานเขาคลังนอก แสดงถึงความเป็นมณฑลจักรวาล 3.ศาสนสถานถ้ำถมอรัตน์ ที่มีความสำคัญของศาสนสถานประเภทถ้ำ และ4.ประติมากรรมสกุลช่างศรีเทพ ที่มีความโดดเด่น และแตกต่างจากประติมากรรมในยุคสมัย


“โดยการที่เมืองโบราณศรีเทพฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก นอกจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศในเวทีนานาชาติ และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจให้กับประชาชนในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น การก่อให้เกิดรายได้และการสร้างงานทั้งทางตรงและทางอ้อมอันเนื่องมาจากการท่องเที่ยว การส่งเสริมการอนุรักษ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และปกป้องคุ้มครองอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งมรดกโลก และการยกระดับการวิจัยในด้านต่างๆ ร่วมกันระหว่างประเทศต่างๆ ในการปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์และบริหารจัดการแหล่งฯ เป็นต้น” นางกิตติมา กล่าวทิ้งท้าย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน