ด่วนที่สุด! สกอ.ร่อนหนังสือ ขอ 51 มหา’ลัย ปิดเรียนหนีฝุ่น หลังเข้าขั้นวิกฤต

สกอ. ร่อนหนังสือด่วนที่สุด! ขอความร่วมมือ 51 มหาวิทยาลัย 24 ร.ร.สาธิต กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปิดเรียน หลังค่า ฝุ่นพิษ พุ่งสูง ด้าน ผอ.สาธิตจุฬาฯ เผยหาก 4 ก.พ.ยังไม่ดีขึ้น จะสั่งหยุดเรียนต่อ ขอผู้ปกครองติดตามอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นางอรสา ภาววิมล รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตนได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ถึงสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน รวม 56 แห่ง เรื่อง ขอความร่วมมือหยุดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-วันที่ 1 ก.พ.นี้ ความว่า ตามที่เกิดสภาพอากาศที่มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐานในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลนั้น

รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้มีความห่วงใยสุขภาพของเด็กและเยาวชนและขอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยของรัฐ ในกำกับรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดศธ. ที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 31 ม.ค. -วันที่ 1 ก.พ.นี้

นางอรสา กล่าวต่อว่า สกอ.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จึงของความร่วมมือสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในกำกับ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พิจารณาหยุดการเรียนการสอนเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 31 ม.ค.-วันที่ 1 ก.พ.นี้ และรอดูสถานการณ์ ทั้งนี้ ขอให้สถานบันอุดมศึกษาใช้ดุลยพินิจตามความเหมาะสม

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ สกอ.ขอความร่วมมือ ดังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตนนทบุรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร,มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา, มหาวิทยาลัยมหิดล,

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, มหาวิทยาลัยเกริก, มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, มหาวิทยาลัยชินวัตร, มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, มหาวิทยาลัยธนบุรี, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยปทุมธานี, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยสยาม,

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, วิทยาลัยเซนต์หลุยส์, วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก, วิทยาลัยทองสุข, วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา, วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา, สถาบันอาศรมศิลป์, สถาบันรัชต์ภาคย์, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น, สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม, โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน,

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) (มัธยมศึกษา), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม), โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา),

โรงเรียนสาธิตอนุบาลจันทรเกษม, โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ป.1-ป.6), โรงเรียนมัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ม.1-ม.6), โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (ม.1-ม.6), โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (อ.1-ป.6),

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ.1-อ.3), โรงเรียนประถมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ป.1-ป.6), โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ม.1-ม.6),โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรังสิต (อ.1-ม.6), โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล, ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ด้าน นายทินกร บัวพูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝุ่นขนาดเล็กในภายในโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ เมื่อวันที่ 30 ม.ค. ค่อนข้างแย่ มองจะหน้าต่างห้องเรียนไปภายนอกจะมองเห็นตึกเรียนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ค่อยชัด

“โดยเครื่องวัดคุณภาพอากาศที่ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองมาติดตั้งภายในโรงเรียน วัดค่าได้ 180 ขึ้นไป ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงมาก จึงได้ประกาศหยุดการเรียนการสอนวันที่ 31 ม.ค. และวันที่ 1 ก.พ.นี้ โดยเปิดสอนปกติวันที่ 4 ก.พ.นี้” นายทินกร กล่าว

นายทินกร กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ หากวันที่ 4 ก.พ.นี้ สถานการณ์ฝุ่นพิษยังไม่ดีขึ้น ก็จะสั่งหยุดการเรียนต่อ โดยขอให้ผู้ปกครองและครูประจำชั้น ติดต่อประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และขอให้ผู้ปกครองติดตามเว็บไซด์เพื่อดูประกาศของโรงเรียนด้วย ส่วนเรื่องการเรียนชดเชยนั้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จะประชุมด่วนเพื่อหาวิธีการสอนชดเชยที่เหมาะสม เนื่องจากโรงเรียนหยุดเรียนไปก่อนหน้านี้ 3 วัน เพราะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ และต้องหยุดเรียนเนื่องจากฝุ่นพิษอีก 2 วัน จึงอาจเรียนไม่ทัน ซึ่งอาจจะใช้วิธีเรียนออนไลน์ หรือสอนชดเชยวันเสาร์อาทิตย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น ได้หยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 25 ม.ค.ที่ผ่านมา และเปิดเรียนวันที่ 4 ก.พ.นี้ เนื่องจากมหาวิทยาลัยจัดงานเกษตรแฟร์

บทความก่อนหน้านี้สหกรณ์สถ.พลิกจากวิกฤตหนี้เสีย เป็นมีกำไรสูงสุดในรอบ 14 ปี
บทความถัดไปด่วน!! สภานศ. มธ. ประกาศงดการเรียนการสอน – จนท.หยุดงาน ไม่ถือเป็นวันลา