กรมบัญชีกลาง เผย เริ่มโอนแล้ว เงิน e-Money คงเหลือ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2565 เปิดวิธีตรวจสอบข้อมูล

วันที่ 23 พ.ค.2567 กรมบัญชีกลาง ประกาศแจ้งข่าว ผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 65 มีวงเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการเก่า) กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money คืน วันที่ 23-24 พ.ค.2567

ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ

1.ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต จะโอนเงิน e-Money ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ที่สำนักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง ในวันที่ 23 และ 24 พ.ค. 2567

2.สำหรับผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ และทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิ.ย. 2567 หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

ทั้งนี้ ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน ให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เม.ย.2567 โดยจะทำการโอนเงิน e-Money คืนให้ในวันที่ 23-24 พ.ค.2567

วิธีตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

  1. ผู้มีสิทธิ สามารถตรวจสอบผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม เว็บไซต์ https://govwelfare.cgd.go.th
  2. เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม”
  3. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  4. กดตรวจสอบข้อมูล
กรมบัญชีกลาง เผย เริ่มโอนแล้ว เงิน e-Money คงเหลือ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2565 เปิดวิธีตรวจสอบข้อมูล

กรมบัญชีกลาง เผย เริ่มโอนแล้ว เงิน e-Money คงเหลือ เข้าบัญชีพร้อมเพย์ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2565 เปิดวิธีตรวจสอบข้อมูล

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน