ศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ ตามแนวคิด ‘ครูอารี สุทธิพันธุ์’ : ไอคิวทะลุฟ้า

ศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ

ศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ

ตามแนวคิด ‘ครูอารี สุทธิพันธุ์’

คอลัมน์ ไอคิวทะลุฟ้า

ศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ – ตามแนวคิด ‘ครูอารี สุทธิพันธุ์’ : ไอคิวทะลุฟ้า “ศิลปะ” ไม่ใช่เป็นเพียงศาสตร์แขนงหนึ่งที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบงานวาดเขียนหรือประติมากรรม หากแต่เป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาจิตวิญญาณ ความคิด และรสนิยมของผู้คน นำไปสู่พัฒนาการทางจิตใจให้บุคคลมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ

แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พ.ศ. 2555 ผู้บุกเบิกริเริ่มจัดการเรียนการสอนวิชาเอกศิลปศึกษา วิทยาลัยวิชาการประสานมิตร หรือปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาเด็กด้วยศิลปะ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยสร้างเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ของชาติต่อไป

ศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ

ยังมีเยาวชนอีกกลุ่มที่จำเป็นต้องได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการ คือกลุ่มเด็กพิเศษ หรือออทิสติก ที่ต้องการการดูแลและส่งเสริมด้านต่างๆ เป็นพิเศษกว่าเด็กทั่วไป ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ด้วยวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับลักษณะ หรือทักษะเฉพาะของเด็กแต่ละคน เด็กกลุ่มนี้จำเป็นต้องได้รับโอกาสและพื้นที่ในการแสดงความสามารถที่เขามีอยู่ในตัว ต้องการการยอมรับและความเข้าใจ

เช่นเดียวกับ น้องเกมส์ เด็กพิเศษจากมูลนิธิออทิสติกไทย ที่สนใจด้านศิลปะและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพระบายสีเพื่อประกวดในหัวข้อ “คุณครูของฉัน” หนึ่งในกิจกรรมทางศิลปศึกษาภายใต้โครงการวันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์ จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

ศิลปศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กพิเศษ

น้องเกมส์เผยว่า“สิ่งที่ได้รับจากการเรียนศิลปะคือการมีโอกาสคิดนอกกรอบ โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักการหรือเหตุผลใดมากำหนดว่าต้องวาดอย่างไร เลือกสีอะไรถึงจะถูกต้อง งานศิลปะควรถ่ายทอดไปตามเจตนาที่เราต้องการสื่อความหมายออกมา”

ผลจากการเรียนรู้ของน้องเกมส์สอดคล้องกับแนวคิดของศาสตราจารย์พิเศษอารีที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงสุนทรียะมากกว่าการพัฒนาเชิงช่างฝีมือ จะช่วยให้ผู้เรียนสรรหาวิธีคิด วิธีทำแบบใหม่ โดยไม่ยึดติดกรอบเดิมๆ ที่มักถูกกำหนดด้วยหลักการซึ่งอาจไม่เอื้อต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

น้องเกมส์กล่าวด้วยว่า กิจกรรมครั้งนี้ทำให้เขาและเพื่อนๆ มีโอกาสออกมาเผชิญโลกภายนอก มีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนที่มีความสามารถทางศิลปะ และได้เปลี่ยนบรรยากาศ ช่วยในเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นกว่าเดิม

อ่าน : เปิดตัวนิทรรศการ ‘Outside In อารี สุทธิพันธุ์’ ถ่ายทอด ‘การกลับมาของประสบการณ์’ ผ่านงานศิลปะ ครั้งแรกครบรอบวาระ 88 ปี

บทความก่อนหน้านี้เข็มกลัดสารพัดอย่าง
บทความถัดไป99 ปีสภากาชาดไทย สู่ปีที่100..ให้ด้วยใจรัก