ดันเพิ่มเครือข่ายร.ร.‘ต้นกล้าไร้ถัง’ปี2 ปลุกเยาวชนจัดการขยะ-รักษ์สิ่งแวดล้อม

18 ต.ค. 2564 - 14:32 น.

ดันเพิ่มเครือข่ายร.ร.‘ต้นกล้าไร้ถัง’ปี2“ต้นกล้าไร้ถัง” เป็นหนึ่งในโครงการที่ซีพี ออลล์ ให้การสนับสนุนและร่วมขับเคลื่อนผ่านโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED และร่วมยกระดับสร้างเครือข่ายโรงเรียนต้นกล้าไร้ถัง ต่อเนื่องสู่ปีที่ 2 โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักวิชาการ และบุคคลทั่วไป เยี่ยมชมดูงานในศูนย์การเรียนรู้ต้นกล้าไร้ถังทั้งที่โรงเรียนต้นแบบอนุบาลทับสะแก อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ซึ่งปลูกฝังเยาวชนช่วยกันลดขยะจากเดือนละ 15 ตัน เหลือเพียงเดือนละ 2 กิโลกรัม และยังร่วม ดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้ ของโรงเรียนเครือข่าย รุ่นที่ 1 อีกหลายโรงเรียน จนนำมาสู่การขยายผลสร้างเครือข่ายและสัมมนาให้ ความรู้ ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีพี ออลล์, นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 1 (สพป.ลพ.1) เป็นประธานเปิดงาน และมี นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย คุณครูสุดารัตน์ สังฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลทับสะแก ทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์พร้อมชี้แจงถึงพันธกิจ บทบาทหน้าที่ในฐานะโรงเรียนภาคีเครือข่าย ต่อเนื่อง 2 วัน

วันแรกเป็นกลุ่มโรงเรียนจาก สพป.ลพ.1, เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.ชบ.3) ทีมคณะวิจัย Chula Zero Waste จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ประสานงานความยั่งยืนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ส่วนวันที่สองเป็นกลุ่มโรงเรียนจากโครงการสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้การดูแลของบมจ.ซีพี ออลล์ รวมแล้วกว่า 123 โรงเรียน ยังได้เชิญโรงเรียนเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังที่ดำเนินโครงการได้อย่างยอดเยี่ยม 5 โรงเรียน (ท็อป 5) มาร่วม แบ่งปันประสบการณ์ แนวทางการดำเนินโครงการอย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ โดยสะท้อนผลลัพธ์ที่ลดจำนวนขยะได้มากกว่า 80% โดยเฉลี่ยจากผลดำเนินโครงการปี 2563


โครงการต้นกล้าไร้ถัง นับเป็นอีกหนึ่งโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด 7 GO GREEN ในกลุ่ม GREEN LIVING ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางในหน่วยที่เล็กที่สุดของชุมชน

โดยวิถีของต้นกล้าไร้ถังคือ “การไม่มีถังขยะ” หรือมีขยะเหลือน้อยที่สุดผ่านการคัดแยกวัสดุย่อยสลาย วัสดุรีไซเคิล (เดิมถูกเหมาเป็นขยะรีไซเคิล) ออกจากขยะทั่วไป จนเหลือสิ่งที่ใช้ไม่ได้แล้วจริงๆ จึงจะเรียกว่าขยะ ซึ่งยังแบ่งได้อีก 3 ประเภทคือ ขยะใช้ไม่ได้ ขยะเป็นพิษ และขยะติดเชื้อ ซึ่งหากต่อยอดขยายผลสู่ชุมชน หรือระดับจังหวัดได้ จะยิ่งช่วยลดปริมาณขยะได้อย่างมหาศาล รวมถึงยังจะช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รักษาและส่งมอบสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สะอาดตาให้แก่ลูกหลานในอนาคตอย่างยั่งยืน

จากประโยชน์ และคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการต้นกล้าไร้ถังของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก หนึ่งในโรงเรียนภายใต้ การดูแลของ CONNEXT ED CP ALL ได้รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ ประเภท โครงการในการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ระหว่าง ปี 2561-2563 ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ

ซีพี ออลล์ ในฐานะผู้สนับสนุนมีความเชื่อมั่นในประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ และหวังเป็นต้นแบบบ่มเพาะเยาวชนในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ให้มีจิตสำนึกด้านการจัดการขยะ และลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบต่อไปในอนาคต

“มุ่งหวังขยายผล และสร้างภาคคีเครือข่ายต้นกล้าไร้ถังออกไปในวงกว้าง”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ดันเพิ่มเครือข่ายร.ร.‘ต้นกล้าไร้ถัง’ปี2 ปลุกเยาวชนจัดการขยะ-รักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง