จิสด้า ร่วมถก ‘เจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์’ ยกทีม สส. เขต 1 อุทัยธานี หารือการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมรับมือภัยแล้งและเอลนีโญ

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. ที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ จิสด้า ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 1 จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะทำงาน GISTDA เพื่อเตรียมรับมือภัยแล้ง สถานการณ์เอลนิโญ และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย


การหารือครั้งนี้ให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์ “เอลนีโญ” ที่ส่งผลหลายพื้นที่ในประเทศไทย พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากดาวเทียมเพื่อการวางแผนบริหารจัดการเชิงพื้นที่ รวมไปถึงให้ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการภัยแล้ง ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลชั้นต้นไปบริหารจัดการพื้นที่ในทุกระดับและดำเนินการในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด

นายเจเศรษฐ์ กล่าวถึงสถานการณ์ภัยแล้งในหลายพื้นที่จ.อุทัยธานีจากภาวะปัญหาฝนตกขาดช่วงเป็นเวลานานต่อเนื่องยังคงน่าเป็นห่วง อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในภาคการเกษตร รวมถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค นอกจากการหารือแลกเปลี่ยนปัญหาดังกล่าวแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการภัยแล้ง และจะนำข้อมูลที่ได้รับนี้ไปเสนอยังรัฐสภาเพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาต่อไป


ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติจากจิสด้า ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญในประเทศไทยในปี 2566 พบว่า หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งแล้ว ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำขนาดเล็กคงเหลือในภาพรวมของประเทศน้อยกว่า 30% นั่นเป็นสัญญาณว่า เกษตรกรในหลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบ โดยเสนอแนะการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและสามารถประยุกต์ใช้ตามภารกิจได้ เพื่อใช้ในการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ด้วยแอปพลิเคชัน “เช็คแล้ง” ซึ่ง GISTDA ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้เกษตรกรสามารถรับมือกับภัยแล้งในพื้นที่เกษตรล่วงหน้าได้อย่างทันท่วงที และวางแผนรับมือการบริหารจัดการน้ำในแต่ละพื้นที่ อันจะนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน