ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด บริษัทดัง ลูกหนี้เด็ดขาด หลังถูกยื่นฟ้องล้มละลาย

วันที่ 22 พ.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง คำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด คดีหมายเลขแดงที่ ล.2098/2567 กองบังคับคดีล้มละลาย 4 ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ระบุว่า

ด้วย กรมสรรพากร โจทก์ ได้ยื่นฟ้องต่อศาลล้มละลายกลางขอให้ลูกหนี้ล้มละลาย และศาลได้มีคำสั่งลงวันที่ 29 เม.ย.2567 ให้พิทักษ์ทรัพย์ของ บริษัท บี.เอ็ม.เอ.บอยเลอร์ จำกัด ลูกหนี้ เด็ดขาด ตามพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 แล้ว

ลูกหนี้ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 1705549000826 ที่อยู่ 29/1 ม.4 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ดังนั้น นับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่ง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียว มีอำนาจจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 และบุคคลผู้เป็นหนี้ลูกหนี้หรือมีทรัพย์สินของลูกหนื้อยู่ในครอบครอง

มีหน้าที่ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับหนี้ หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง ของเจ้าพนักงานพิทัษ์ทรัพย์ ตามมาตรา 241 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

ซึ่งผู้ใดมีหน้าที่ตามมาตรา 24/1 แล้วไม่ปฏิบัติตาม มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท ตามมาตรา 173/1 แห่งพ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483

อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งจะขอรับชำระหนี้ในคดีนี้ จะเป็นโจทก์หรือไม่ก็ตาม ต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคำคู่ความ สำนักงานเลขานุการกรม กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดี ซึ่งลูกหนี้มีภูมิลำเนาอยู่ ภายในกำหนดเวลา เดือน นับแต่วันที่โฆษณาคำสั่งนี้ และเจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ได้กำหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 20 พ.ค.2567 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ของกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาที่ https:/ratchakitcha.soc.go.th ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค.2567

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน