รภ.ราชนครินทร์ ปรับตัวรับโควิดยาว ลุยระบบ RRU สอนออนไลน์เต็มระบบ

12 พ.ค. 2563 - 09:16 น.

รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์ เปิดเผยว่า “ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลได้มี มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด โดยการ “เว้นระยะห่างทางสังคม หรือ “Social Distancing” รวมถึงการงด กิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา เพื่อเป็นการดูแล ยับยั้งและควบคุมการแพร่ระบาดในกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาซึ่งในสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบ ต่อการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 3/2562 และอาจ ยืดเยื้อถึงการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2563

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อไหร่ แต่ชาวราช-นครินทร์มุ่งมั่นที่จะไม่ให้กระทบกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตร จึงได้ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกลขึ้น เพื่อให้นักศึกษาไม่สูญเสียโอกาสทางการศึกษาแม้ในยามวิกฤติ คณาจารย์ทุกท่านได้ปรับตัวอย่างรวดเร็วในการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ มีการวางแผนการสอน การปรับรูปแบบการสอน โดยใช้เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์ การออกแบบการวัดผลให้เหมาะ สมกับบริบทของการเรียนออนไลน์ อีกทั้งฝ่ายบริหารได้จัดเตรียมระบบ RRU to Learn เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย” รศ.ดร.ดวงพร กล่าวต่อว่า “สำหรับการจัดการศึกษา ในระบบออนไลน์นี้ นักศึกษาสามารถ Login เข้าระบบ RRU to Learn เพื่อเข้ารับฟังการบรรยาย และเรียนรู้ ในรายวิชาต่างๆ รวมถึงทำกิจกรรมการเรียนที่อาจารย์ ผู้สอนจัดเตรียมไว้โดยใช้อุปกรณ์มือถือ หรือเครื่อง คอมพิวเตอร์ต่างๆ ได้ โดย RRU to Learn เป็นศูนย์กลาง

ในการให้บริการการศึกษาออนไลน์ ในหลากหลายรูปแบบ ประกอบด้วย RRU to Learn LMS สำหรับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก RRU to Learn 21st century skills and competency courses สำหรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเพื่อเสริมทักษะ และสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 และ RRU to Learn Online Course & Credit Bank สำหรับบริการความรู้ให้กับบุคคลทั่วไป ทั้งหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ (non-degree) และหลักสูตรสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ที่ผู้เรียนสามารถเก็บสะสมหน่วยกิต เพื่อใช้เทียบโอนรายวิชาเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยในอนาคต สำหรับอาจารย์และนักศึกษาสามารถดำเนิน การเรียนการสอนออนไลน์ได้ที่ระบบ RRU to Learn LMS โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดเตรียมรายวิชาและบัญชีผู้ใช้งานไว้ให้บริการ โดยเป็นบัญชีเดียวกับการเข้าใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย กรณีนักศึกษาใหม่ สามารถดูได้จาก reg.rru.ac.th ทั้งนี้

สามารถตรวจสอบตารางเรียน ตารางสอนของตนเองก่อนเปิดภาคการศึกษาที่เว็บไซต์ระบบทะเบียนและประมวลผล reg.rru.ac.th นักศึกษาจะสามารถ Login เข้าศึกษาเนื้อหาบทเรียน ส่งการบ้าน และทำกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ รวมถึงเข้าเรียนตามตารางการบรรยายผ่านช่องทางสื่อสารอื่นๆ ที่อาจารย์จัดเตรียมไว้ในระบบ RRU to Learn LMS โดยกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ จะดำเนินตามช่วงเวลา ที่ระบุในตารางเรียน ตารางสอน(check-in) ของแต่ละรายวิชา เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อบันทึกสถิติการเข้าใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ของทั้งอาจารย์และนักศึกษา และหากต้องการขอคำปรึกษาในการใช้งานระบบ RRU to Learn

ติดต่อได้ที่ Line : @rrulms สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ / สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขับเคลื่อนการเรียนการสอนออนไลน์ เต็มรูปแบบเข้าเรียนออนไลน์

www.rrutolearn.com กรณีมีปัญหาการใช้งานสอบถามเพิ่มเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 038-500000 ต่อ 6300, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 038-515827/ 038-500000 ต่อ 6150, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร. 038-500000 ต่อ 6250, คณะวิทยาการจัดการ โทร. 038-515829/038-500000 ต่อ 6200

การเรียนการสอนออนไลน์ Line : @rrulms การเรียนการสอนทั่วไป Line : @academicrru

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ รภ.ราชนครินทร์ ปรับตัวรับโควิดยาว ลุยระบบ RRU สอนออนไลน์เต็มระบบ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง