อริยะโลกที่6 : พระเทพปฏิภาณกวี บุคคลดีเด่นมูลนิธิสมานฯ

อริยะโลกที่6 : พระเทพปฏิภาณกวี

อริยะโลกที่6 : พระเทพปฏิภาณกวี บุคคลดีเด่นมูลนิธิสมานฯ

อริยะโลกที่6 : พระเทพปฏิภาณกวี – เข้ารับพระราชทานรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับ “พระเทพปฏิภาณกวี” (บุญมา อาคมปุญโญ) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ในฐานะบุคคลดีเด่นสาขา ผู้บริหารการศึกษา ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา แสงมลิ

ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, รองหัวหน้าพระธรรมทูตสาย 1, ที่ปรึกษาประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตสายต่างประเทศ เป็นต้น

มีนามเดิมว่า บุญมา คำปลื้ม เกิดเมื่อวันที่ 1 ม.ค.2493 ที่บ้านดอนต้น หมู่ที่ 5 ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี บิดา-มารดาชื่อนายพันและนางสำเนียง คำปลื้ม

เมื่ออายุ 11 ขวบ บรรพชาเมื่อวันที่ 18 พ.ค.2504 ที่วัดนาหนอง โดยมีพระครูอินทคุณากร (ชุ่ม) เป็นพระอุปัชฌาย์

มุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอกตามลำดับ สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี

ครั้นอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 19 มี.ค.2513 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิธ เขมจารี) เมื่อครั้งยังดำรงสมณศักดิ์พระธรรมปิฎก เป็นพระอุปัชฌาย์

ตั้งใจศึกษาอย่างมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม ได้ขอย้ายมาอยู่ที่วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร พ.ศ.2526 สามารถสอบได้เปรียญธรรม 8 ประโยค สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

รวมทั้งยังได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยได้ฝึกอบรมเพิ่มทักษะด้านภาวนา สมาธิภาวนา วิปัสสนากัมมัฏฐาน และการเทศนา

เป็นพระนักเทศน์ที่มีผลงานการเผยแผ่ธรรมและปลูกศรัทธาประชาชนให้เข้าถึงธรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการบรรยายธรรมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน บรรยายถวายความรู้เรื่องหลักการและวิธีการเทศน์แก่พระธรรมทูตในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้จัดทำโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงธรรมมากยิ่งขึ้น ได้แก่ โครงการธรรมสัญจร เผยแผ่ธรรม ตามหน่วยงาน และสถานที่ต่างๆ

โครงการศึกษาและเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ จัดโครงการภาวนารับอรุณ ทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (พพร.) โครงการ “เข้าวัดยามเป็น” เพื่อการกระตุ้นปลูกฝังนิสัยจิตอาสา และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โครงการรากแก้วต้นคุณธรรม ให้ความรู้และทักษะในการใช้ชีวิต และการทำงานอย่างมีสติ แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล เขต 8 และแก่ชุมชนวัดนาหนอง ที่วัดนาหนอง จ.ราชบุรี เป็นต้น 

โดยมีผลงานด้านการเขียนเพื่อเผยแผ่ธรรม ได้แก่ คาถาพาสุข วิถีภาวนา เหตุต้นผลกรรม วิชาพื้นฐานการเทศน์ เทศนาว่าการ ไขขานการบุญ รู้ทันกรรม แนวเทศนา พุทธมงคล คุณพระครองใจ มงคลภาษิต เก็บเพื่อให้ ปฏิภาณเทศนา 9 ฯลฯ 

“เพราะมนุษย์ทุกคนปรารถนาชีวิตที่มีสุข พร้อมด้วยสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด มากกว่าชีวิตที่พบแต่ความทุกข์กาย ทุกข์ใจ ฉลาดเเต่ขาดปัญญา เพราะชีวิตที่มีปัญญาย่อมแยกแยะได้ว่าอะไรควร อะไรไม่ควร ทำให้เป็นผู้ที่ไม่หลงผิดเป็นชอบ สามารถจัดการกับอุปสรรคและปัญหาทั้งปวงได้ ดังนั้น ก่อนจะทำสิ่งใดต้องคิดให้ดี หากเห็นว่าไม่ดีและมีโทษก็หาทางทำใหม่ ทำให้ดี เพราะชีวิตที่ดี คือชีวิตของผู้ที่มีความคิดดี ไม่ปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับสิ่งที่ไม่ดี และพร้อมเปลี่ยนแปลงตนเองไปในทางที่ดีขึ้นอยู่เสมอ” ข้อคิดการใช้ชีวิตโดย พระเทพปฏิภาณกวี

ผลงานด้านการศึกษาสงฆ์ เป็นรองอาจารย์ใหญ่สำนักเรียน และรอง ผอ. โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

งานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2530 เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2540 เป็นพระครูปลัดสุวัฒนพุทธคุณ (พระครูปลัดของพระราชาคณะเจ้าคณะรอง)

พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระโสภณธรรมวาที

พ.ศ.2549 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปฏิภาณมุนี 

พ.ศ.2559 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพปฏิภาณกวี

บทความก่อนหน้านี้เปิดตลับพระใหม่ : พระชัยวัฒน์ หลวงพ่อศรีโท
บทความถัดไปนายกฯใช้ถ้อยคำสบถ หลังถูกสื่อรุกถามแต่เรื่องแบ่งเขตเลือกตั้ง