พระมงคลสิทธิการ วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง

พระมงคลสิทธิการ วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง : อริยะโลกที่ 6

พระมงคลสิทธิการ วัดประสิทธิชัย จ.ตรัง : อริยะโลกที่ 6 – “พระมงคลสิทธิการ” หรือ “หลวงพ่อสุทัศน์ ฐิตวัณโณ” อดีต เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อ.เมือง จ.ตรัง ท่านเป็นพระนักพัฒนา ทำคุณประโยชน์ ให้กับจังหวัดตรังมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา

พระมงคลสิทธิการ

ถือเป็นแบบอย่างที่ดีในวัตรปฏิบัติใต้ร่มพระพุทธศาสนา ที่มีความเคร่งครัดและสามารถยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธศาสนิกชนให้หันหน้ามุ่งสู่พระธรรมอย่างถ้วนหน้า

ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ เปิดสอนบรรดาพระภิกษุ-สามเณร มาจนถึงปัจจุบัน

ถือกำเนิดมาจากครอบครัวชาวนา เกิดที่บ้านนาโยง ต.นาโยง อ.เมือง จ.ตรัง เกิดวันอังคารที่ 8 ก.ค.2456 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 8 ปีฉลู บิดาชื่อ นายสง ทหารไทย มารดาชื่อ นางเดี้ยม แสงอาทิตย์ มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา รวม 8 คน เป็นบุตรคนโต

ชีวิตเยาว์วัยเริ่มศึกษาเล่าเรียนชั้นประถมโรงเรียนเพาะปัญญา อ.นาโยง จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังจากนี้

เมื่ออายุ 18 ปี บรรพชาที่วัดรัตนาภิมุข (วัดปากเหมือง) อ.นาโยง มีพระครูสถิตย์สารคุณ เจ้าอาวาส วัดรัตนาภิมุข เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อบรรพชาแล้วได้มาอยู่กับอาจารย์เมฆ วัดโคกพิกุล ขณะนั้นได้ศึกษานักธรรมและบาลีที่วัดควนวิเศษ อ.เมือง หลังจากนั้นย้ายไปประจำอยู่วัดควน และวัดมัชฌิชภูมิตลอดบรรพชาได้ 3 ปี

ต่อมาเมื่ออายุครบ 20 ปี จึงได้อุปสมบท เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2476 ณ พัทธสีมาวัดประสิทธิชัย มี พระบริสุทธศีลาจาร (จันทสรมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดประสิทธิชัยในขณะนั้น เป็นพระอุปัชฌาย์

ตลอดระยะเวลาของการครองสมณเพศ ยึดมั่นถือมั่นในคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด มุ่งสู่ทางธรรมได้ปฏิบัติธรรมพร้อมกับการศึกษาธรรมควบคู่กันไป

หลวงพ่อสุทัศน์เดินทางไปศึกษาเล่าเรียนนักธรรมและบาลีที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ โดยจำพรรษาอยู่ที่วัดปฐมบุตรอิศราราม (วัดยี่ส่าย) กระทั่งสอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค

เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 หลวงพ่อสุทัศน์ได้กลับมาอยู่วัดประสิทธิชัยช่วยงานคณะสงฆ์จังหวัดตรังมาโดยตลอด

กระทั่ง พระบริสุทธศีลาจาร (จันทสรมหาเถร) มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ.2503 หลวงพ่อสุทัศน์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาต่อไป

ด้วยนิสัยที่มีความเมตตา พูดน้อย ถ่อมตนไม่หยิ่งด้วยเกียรติ ไม่ทะเยอทะยานในลาภยศสรรเสริญ มีสมณสัญญา สันโดษและมัธยัสถ์ เคร่งครัดในสิกขาวินัย ยินดีในสิ่งที่มี ยินดีและพอใจตามมีตามได้ ชอบการสงเคราะห์ช่วยเหลือ เกี่ยวกับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม

ทำให้หลวงพ่อสุทัศน์ เป็นพระผู้ใหญ่ของจังหวัดที่ได้รับการยกย่องจากพระสงฆ์ด้วยกัน และชาวพุทธทั้งหลาย

การครองตนของหลวงพ่อสุทัศน์ได้รับการยอมรับจากคณะสงฆ์ กระทั่งได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอย่านตาขาว

ลำดับสมณศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2543 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระมงคลสิทธิการ”

ท่านนับเป็นพระเถระที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล สร้างคนให้เป็นคนดีของสังคม ด้วยธรรมะและการศึกษาทางโลกและทางธรรม ถือเป็นพระเถระที่ตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ล่วงเข้าปัจฉิมวัยด้วยความไม่เที่ยงของสังขาร ท่านมีอาการอาพาธหลายโรค แต่ยังคงรับงานนิมนต์อย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย บางครั้งอาการกำเริบหนักท่านยังฝืนสังขารไปตามกิจนิมนต์ที่รับไว้

สุดท้ายได้มรณภาพอย่างสงบ ขณะปฏิบัติธรรมภายในอุโบสถ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2546

บทความก่อนหน้านี้‘ปูเป้’ปลื้มผู้ใหญ่ให้โอกาส ได้ลงละครฟอร์มยักษ์อีก 2 เรื่อง
บทความถัดไป‘อนาคตใหม่’ ผลักดันเพิ่มงบ “บัตรทอง” ให้มากกว่าสิทธิข้าราชการ!