พระภัทรธรรมสุธี พระเถระนักการศึกษา : อริยะโลกที่ 6

อริยะโลกที่ 6

พระภัทรธรรมสุธี พระเถระนักการศึกษา

อริยะโลกที่ 6

พระภัทรธรรมสุธี – พระภัทรธรรมสุธี (สุพัฒน์ สุวัฑฒโน) เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรูปหนึ่งของจังหวัดเลย ลูกศิษย์ของพระธรรม วลาลังการ หรือ หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ อดีตพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวจังหวัดเลย ให้ความเคารพนับถือ

ปัจจุบัน สิริอายุ 68 ปี พรรษา 48 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายธรรมยุต และเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส อ.เมือง จ.เลย

มีนามเดิมว่า สุพัฒน์ ดอกไม้ เกิดเมื่อ วันที่ 5 ธ.ค.2494 ที่บ้านเลขที่ 36 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

เมื่ออายุได้ 18 ปี เข้าพิธีบรรพชาที่วัดบ้านฟากเลย ต.ศรีสงความ อ.วังสะพุง

ย้ายมาอยู่กับหลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ ที่วัดศรีสุทธาวาส ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย เพื่อปฏิบัติรับใช้

จนเมื่ออายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จึงอุปสมบท มีหลวงปู่ศรีจันทร์เป็นพระอุปัชฌาย์

เล่าเรียนศึกษาวิชาทางสายสามัญ จบ ม.ศ.3 และศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีควบคู่กันไป ที่โรงเรียนผู้ใหญ่วัดศรีสุทธาวาส (วัดเลยหลง) อ.เมือง จ.เลย และได้ศึกษาด้วยตนเองจนจบการศึกษาพิเศษมัธยม (พ.ม)

ด้านการศึกษาพระปริยัติธรรม อยู่ที่วัดศรีสุทธาวาสมาโดยตลอด ตั้งแต่สอบได้ นักธรรมชั้นตรีจนถึงนักธรรมชั้นเอก และสอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค ที่สำนักเรียน วัดศรีสุทธาวาส

ลำดับการปกครองคณะสงฆ์ เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการรองเจ้าคณะภาค 8 เป็นรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดศรีสุทธาวาส รักษาการเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดเลย ฝ่ายธรรมยุต และเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง

ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ.2543 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ในราชทินนามที่ พระครูกิตติสารสุมณฑ์

พ.ศ.2557 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระภัทรธรรมสุธี

ท่านยังมีตำแหน่งพิเศษในหลายด้าน อาทิ เป็นครูใหญ่โรงเรียนผู้ใหญ่วัดศรีสุทธาวาส เป็นผู้อำนวยการในการสอนธรรมในสถานศึกษาสังกัด สปช.อ.วังสะพุง จ.เลย เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดศรีสุทธาวาส ผู้อำนวยการโครงการฟังธรรมวันอาทิตย์

อีกทั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี เป็นผู้อำนวยการอบรมธรรมเพื่อเยาวชน เป็นอาจารย์ใหญ่ประจำส่วนศึกษา วัดศรีสุทธาวาส เป็นวิทยากรในการอบรมธรรมในสถานศึกษาและส่วนราชการต่างๆ

พระภัทรธรรมสุธียึดถือแนวทางปฏิบัติของหลวงปู่ศรีจันทร์มาตลอด ในเรื่องการอบรมให้ความรู้ในเรื่องของธรรมะแก่นักเรียนนักศึกษา มีการจัดการอบรมธรรมะแก่นักเรียนนักศึกษาภายในวัดเป็นประจำ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

ให้ความสำคัญในเรื่องศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี มีการเปิดสอนทางด้านสายสามัญด้วยการเปิดในระดับมหาวิทยาลัย ด้วยการนำมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง สอนในระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท

นอกจากนี้ ยังเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับชั้นม.1 ถึง ม.6 ขึ้นภายในวัด เป็นรองอธิการบดีบริหารทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง

ด้วยคุณูปการมากมาย ท่านได้รับรางวัลต่างๆ เช่น ได้รับโล่โรงเรียนพระพุทธศาสนาดีเด่นจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติบัตรจากวิทยาลัยครูเลยในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงให้แก่วิทยาลัย ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักร ในฐานะผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นต้น

โดย วิชัย จินดาเหม

บทความก่อนหน้านี้ดวง 5 ปีนักษัตร ต้องเตรียมทำบุญใหญ่ รับทรัพย์ก้อนโต บุญหล่นทับ
บทความถัดไปเปิดชื่อส.ส. ปาร์ตี้ลิสต์ ปชป.ตามคาด!! ‘อภิสิทธิ์’นั่งเบอร์ 1 ‘ชวน หลีกภัย’ ติดท็อป 3