สถ. ผลักดันอปท. สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ให้เด็กเล็กทั่วปท.แล้ว 2,400 แห่ง

28 พ.ค. 2562 - 13:15 น.

สถ. ผลักดันอปท. สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ให้เด็กเล็กทั่วปท.แล้ว 2,400 แห่ง

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.)ได้ผลักดันโครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยด้วยสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโดยชุมชนท้องถิ่น

ซึ่งเป็นความร่วมมือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักสุขภาวะชุมชน สำนัก 3 และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มาอย่างต่อเนื่อง จนถึงวันนี้ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้ดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญาแล้ว 2,400 แห่ง (ใน 1,992 อปท.)

อีกหนึ่งภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ อปท. ทั่วประเทศ ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพสูงสุด จึงได้ผลักดันให้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัยผ่านการสร้าง “สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา”

ซึ่งมีนายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เป็นผู้ออกแบบ มีลักษณะส่งเสริมให้เด็กพร้อมรับการเรียนรู้ที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความรอบรู้ในสิ่งที่ใช้ได้จริง รวมถึงการเล่นตามรอยพระยุคลบาท มาปรับใช้กับสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และอัญเชิญแนวการอบรมเลี้ยงดูเด็กด้วยความรักของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (เลี้ยงลูกด้วยความรักของสมเด็จย่า) ในมิติของการจัดสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเล่น

จัดอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ การฝึกทักษะชีวิตผ่านงานบ้านหรือการทำสวน มาผสมผสานกัน ให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ ตามวัสดุที่มีในธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่น เช่น ทราย น้ำ ต้นไม้ รวมทั้งวัสดุที่มีในพื้นที่ โดยแบ่งการเล่นออกเป็นรูปแบบฐานต่าง ๆ จำนวน 5 ฐาน คือ 1. สระน้ำอินจัน 2. สระทารก 3. ค่ายกล SPIDER MAN 4. เรือสลัดลิง และ 5. หัดว่ายน้ำ

“สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา” ถือเป็นพื้นที่สำคัญของชุมชนในการยกระดับและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มุ่งหวังให้เด็กปฐมวัยได้มีพัฒนาการที่ดี เสริมสร้างสมาธิ สร้างความสามัคคี ปลูกฝังความเป็นจิตอาสา รู้จักการแบ่งปัน อดทน และให้อภัย เพราะเมื่อเด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ สมองจะได้รับการพัฒนาใน 6 มิติ สามารถคิดนอกกรอบสรรพวิชา ทั้งวิทย์ คณิต ภาษา ศิลปะ สังคม มาสร้างสรรค์ เชื่อมโยงดัดแปลงจนได้ความคิดสุดใหม่ที่เรียกว่า “ปัญญา”


อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมายังได้สนับสนุนให้ อปท. ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรม และฝึกปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา และขยายผลไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ และผู้ที่สนใจ ซึ่งมี อปท. 12 แห่ง ใน 12 จังหวัด เป็นศูนย์ฝึกอบรมในเวลานี้ เช่น เทศบาลตำบลท่าม่วง จ.ร้อยเอ็ด , องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จ.นครราชสีมา

, องค์การบริหารส่วนตำบลยางขี้นก จ.อุบลราชธานี , องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงใหญ่ จ.ขอนแก่น , องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด จ.นครศรีธรรมราช , เทศบาลตำบลปริก จ.สงขลา , องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน จ.สตูล , เทศบาลตำบลบ้านหลวง จ.เชียงใหม่ , เทศบาลตำบลป่าก่อดำ จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จ.จันทบุรี , เทศบาลตำบลบ้านดอน จ.สุพรรณบุรี และ เทศบาลตำบลพุเตย จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งในการฝึกอบรม ก็จะเน้นการถ่ายทอดความรู้ แนวทางในการสร้างสนามเด็กเล่น ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติให้กับบุคลากร ของ อปท. และบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปดำเนินการโดยปรับรูปแบบทั้งฐานก่อสร้าง และรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

การสนับสนุนให้เกิดศูนย์ฝึกอบรมต้นแบบและการสร้างเครือข่ายเช่นนี้จะช่วยแตกแขนงการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ให้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศได้เป็นผลสำเร็จ ทั้งยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นไป

“เป้าหมายต่อไปของกรมฯ คือ อยากเห็นการสร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา เกิดขึ้นครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ที่มีอยู่ทั้งหมด 18,917 แห่ง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามของ กรมฯ และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในการพัฒนาเด็กเล็กที่มีอายุระหว่าง 0 – 5 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดของการพัฒนา หากทำได้สำเร็จ และมีการขยายผลอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เด็กปฐมวัยในท้องถิ่นไทยทั่วประเทศ เติบโตเป็นอนาคตและทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญของชาติต่อไปได้อย่างสมบูรณ์” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สถ. ผลักดันอปท. สร้างสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ให้เด็กเล็กทั่วปท.แล้ว 2,400 แห่ง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง