สถ.แจ้งแนวทางดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.

13 ส.ค. 2562 - 14:11 น.

สถ.แจ้งแนวทางดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สถ. / เมื่อวันที่ 13 ส.ค. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นสถานที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชน ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ จัดตั้งขึ้นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดให้มีการสำรวจและลงทะเบียนรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชน

มีช่องทางรับเรื่องขอความช่วยเหลือของประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย มีฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หน่วยเคลื่อนที่เร็ว) ที่สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็ว รวมถึงรวบรวมข้อมูลของประชาชนที่ขอรับความช่วยเหลือมานำเสนอต่อคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และติดตามผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนตามที่คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

ตลอดจนรายงานผลการสำรวจและผลการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) ทราบ ซึ่งการดำเนินการนี้ เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เฉพาะในพื้นที่และเป็นกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการให้การช่วยเหลือได้ด้วยตนเองเท่านั้น ส่วนกรณีที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ให้ส่งเรื่องไปยังสถานที่กลาง เพื่อประสานหน่วยงานอื่นในการให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

อธิบดีสถ. กล่าวต่อว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 19 กำหนดว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับวิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทนก็ได้ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 ก็ได้กำหนดให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง รวมทั้งกำหนดพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลางแต่ละแห่งให้ชัดเจน โดยคำนึงถึงความสะดวกในการติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการให้บริการประชาชน

ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน กรมฯ จึงได้ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้


1. วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันจัดให้มีสถานที่กลางขึ้นอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง โดยสถานที่กลางอาจตั้งอยู่ในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่งหรือที่ว่าการอำเภอก็ได้

3. ให้ท้องถิ่นจังหวัดมอบหมายข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กลางรับผิดชอบดูแลสถานที่กลาง

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการของสถานที่กลาง อาจพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการบริหารงานของสถานที่กลางเป็นผู้ดำเนินการจัดหาแทน หรืออาจสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส่วนราชการที่เป็นที่ตั้งของสถานที่กลางดำเนินการแทน

5. ในกรณีที่มีการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดามาช่วยปฏิบัติงาน จะต้องกำหนดขอบเขตของงานให้ชัดเจนและก่อนเบิกจ่ายเงินค่าจ้างจะต้องมีการตรวจรับงานก่อนทุกครั้ง โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะเห็นได้ว่า การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) จะเป็นการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนั่นเอง อธิบดี สถ. กล่าว

อ่านข่าว อธิบดีสถ. -ประธานสภาสตรีฯ มอบสิ่งของให้ผู้สูงอายุ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ สถ.แจ้งแนวทางดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง