เปิดบันทึกข้อตกลง โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านวัดประดู่

8 มิ.ย. 2564 - 15:28 น.

เปิดบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านวัดประดู่

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 8 มิ.ย.64 ที่วัดสุนทรนิวาส หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี พ.ต.อ.นิพล ชาตรี ผกก.สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี ร่วมเปิดกิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีพระปลัดวรกิจ วรกิจฺโจ เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส เลขานุการเจ้าคณะตำบลวัดประดู่ ตัวแทนชุมชนทั้ง5 เขต ผู้นำชุมชนเข้าร่วม

นายถาวร กล่าวว่า ตามที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฏร์ธานี และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ได้จัดทำโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาตินั้นทุกภาคส่วนจะประสานความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ต่อไป จึงได้จัดพิธีลงนามข้อตกลง (MOU) ระหว่าง สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี กับชุมชนวัดประดู่

ซึ่งมีตัวแทนส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน, อสม. และตัวแทนภาคประชาชน ชุมชนบ้านวัดประดู่ หมู่ 3 ต.วัดประดู่ ร่วมลงนามข้อตกลง ในแนวทางปฎิบัติ ตามโครงการการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งยึดแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด และการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพ ติดตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ด้าน พ.ต.อ.นิพล กล่าวว่า โครงการการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็นภารกิจภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มุ่งยึดแนวคิดการแก้ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง-ปลายทาง โดยเฉพาะการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด และการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาเชิงโครงสร้างการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบำบัดรักษาโดยการคัดกรองที่มีประสิทธิภาพ ฟื้นฟูสมรรถภาพครอบคลุมทุกมิติ

ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียมสถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดทำ “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อให้ชุมชนทั่วประเทศจะได้นำรูปแบบไปเป็นแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนของตนอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ประกอบกับ คำสั่ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ 376/2564ลงวันที่ 13 พ.ค.64 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ “ชุมชนยั่งยืน” ชุมชนบ้านวัดปะดู่ หมู่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

เพื่อทำการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาดำเนินงานชุมชนยั่งยืน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ, เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนใน,เพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เป้าหมายการพัฒนา คือ 1.พื้นที่เป้าหมาย ชุมชนบ้านวัดประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดราษฎร์ธานีการดำเนินงานกลุ่มเป้าหมายสามารถป้องกัน แก้ไข และบำบัดผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนชุมชน โดยวิธีดำเนินการ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการ ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ ขั้นตอนที่ 3 ขั้นส่งต่อความสำเร็จและยั่งยืน

ภารกิจและแนวทางการดำเนินการ
1.สืบสภาพพื้นที่เป้าหมาย โดยการจัดประชุมประชาคม พบปะแกนนำ บันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อแสวงหาความร่วมมือ รวมทั้งสำรวจและรวบรวมข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดทุกราย
2.จัดแบ่งพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายในการดำเนินงาน พร้อมจัดชุดปฏิบัติการประจำตำบล ทำหน้าที่ปลุกพลังมวลชน ขับเคลื่อนกระบวนการประชาคม สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
3.ประชาสัมพันธ์ และสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนหมู่บ้านเป้าหมาย
4.จัดชุดปฏิบัติการ การตั้งจุดตรวจ-จุดสกัด ทำการเอ๊กซเรย์พื้นที่เป้าหมาย เพื่อค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คัดกรองบุคคลและครัวเรือน และนำเข้าสู่กระบวนการกิจกรรมชุมชนบำบัดรักษา
5.เยี่ยมเยียน ติดตามดูแล ผู้ผ่านการบำบัดรักษา รวมทั้งมอบหมายบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทำหน้าที่ติดตามช่วยเหลืออย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพติดอีก
6.สืบสวนหาข่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อดำเนินการจับกุม ขยายผลเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องและยึดทรัพย์
7.การรักษาสภาพหมู่บ้าน ชุมชนและการส่งต่อความยั่งยืน-ส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินการต่อเนื่องให้ชุมชนยั่งยืน
8.รายงานผลการปฏิบัติงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในภาพรวม เสนอต่อศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอพุนพิน อย่างต่อเนื่อง
9.การติดตามประเมินผลตามห้วงระยะที่กำหนดโดยให้ยังคงธำรงการติดต่อสื่อสารระหว่างภาคีเครือข่าย และชุดปฏิบัติการกับชุมชนหมู่บ้านเป้าหมายได้ตลอดเวลา
10.ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการดำเนินการการดำเนินโครงการในหมู่บ้าน ชุมชน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 64 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 64

ผลที่คาดว่าจะได้รับคือ พัฒนาการงานชุมชนยั่งยืนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ,เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน,ได้รูปแบบการดำเนินงานชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ เปิดบันทึกข้อตกลง โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหายาเสพติดชุมชนบ้านวัดประดู่
ข่าวที่เกี่ยวข้อง