กองทัพเรือ วางกระดูกงู เรือลากจูงขนาดกลาง เพื่อสนับสนุนภารกิจ ราชนาวี ให้เกิดประสิทธิภาพ

13 ก.ย. 2564 - 15:31 น.

พล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือลากจูงขนาดกลาง ณ อู่ต่อเรือ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยมี พล.ร.ท. วุฒิชัย สายเสถียร รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง ให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดหาเรือในครั้งนี้

ตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567 โครงสร้างกำลังรบ ได้กำหนดให้มีเรือลากจูง สำหรับใช้ปฏิบัติราชการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 8 ลำ โดยปัจจุบันมีเรือลากจูงใช้ปฏิบัติราชการแล้ว จำนวน 6 ลำ และมีแผนปลดระวางประจำการ 1 ลำ ซึ่งจะเหลือเรือลากจูงใช้ในราชการ เพียง 5 ลำ

กองทัพเรือจึงมีความจำเป็นในการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลางเพื่อมาทดแทน ซึ่งการต่อเรือลากจูง
ขนาดกลางลำนี้ จะทำให้มีเรือลากจูงที่เพียงพอต่อการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่และเรือดำน้ำที่กองทัพเรือจะได้รับมอบมาใช้ปฏิบัติราชการในปี 2567


การต่อเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือก จากบริษัทอู่ต่อเรือภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่อเรือภายในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านองค์บุคคล องค์ความรู้ และช่วยลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ จัดสร้างขึ้นโดยใช้แบบเรือ Ramparts 3200 CLASS TUG เป็นแบบพื้นฐาน โดยพัฒนาระบบและส่วนประกอบให้สามารถรองรับความต้องการใช้งานทางด้านยุทธการ ซึ่งจะมีขีดความสามารถในการสนับสนุนเรือขนาดใหญ่ และเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ในการ
เข้า – ออกจากท่า การขจัดคราบน้ำมันในทะเล การดับเพลิงในเรือในเขตฐานทัพ ท่าเรือต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกประการ โดยมีกำหนดส่งมอบภายใน 540 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา หรือภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 สำหรับเรือลากจูงขนาดกลางที่จัดให้มี

พิธีวางกระดูกงูในวันนี้ มีคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญ คือ มีความยาวตลอดลำ 31.5 เมตร ความกว้าง
ตัวเรือ 12.6 เมตร กินน้ำลึกเต็มที่ 4.5 เมตร ความเร็วสูงสุดต่อเนื่องที่ระวางขับน้ำเต็มที่ 12.1 นอต ห้องพักสำหรับกำลังพล 20 นาย มีพื้นที่จัดเก็บเสบียงอาหารและระบบน้ำจืดเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในทะเลได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 วันระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 2,500 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็ว 8 นอต ที่ระวางขับน้ำเต็มที่และมีกำลังดึงไม่น้อยกว่า 55 เมตริกตัน

โอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กล่าวเพื่อเป็นเกียรติในพิธี โดยมีใจความสำคัญระบุว่า “ตามที่กองทัพเรือได้ดำเนินการจัดหาเรือลากจูงขนาดกลาง จำนวน 1 ลำ โดยว่าจ้างบริษัท เอเชียนมารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการสร้างเรือ ให้สามารถตอบสนองภารกิจของกองทัพเรือ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ ได้สำเร็จเรียบร้อยมาตามลำดับ

จนถึงขั้นตอนที่สำคัญในวันนี้ คือ การวางกระดูกงูเรือ ซึ่งผมมีความเชื่อมั่นในขีดความสามารถและประสบการณ์ของ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ว่าจะสามารถดำเนินการสร้าง
เรือลากจูงขนาดกลางลำนี้ ให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ”

ในส่วนของพิธีวางกระดูกงูเรือของประเทศไทยและต่างประเทศ ถือเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ และได้ปฏิบัติสืบต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่สมัยโบราณ อันถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเรือที่จะก่อให้เกิดความสวัสดีมีชัย และความวัฒนาถาวรให้แก่เรือ และยังถือว่าเป็นการอัญเชิญแม่ย่านางเรือ ให้เข้าสถิตแก่เรืออีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กองทัพเรือ วางกระดูกงู เรือลากจูงขนาดกลาง เพื่อสนับสนุนภารกิจ ราชนาวี ให้เกิดประสิทธิภาพ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง