เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ศาลาว่าการกทม. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการอบรมโครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัล ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยมี นางสาวประภาศรี ศุภอักษร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครที่เข้ารับการอบรม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

นางวันทนีย์ กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามามีบทบาทในทุกภาคส่วน ทำให้ภาครัฐต้องปรับตัวโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เพื่อพัฒนาระบบการบริการ กระบวนการภายในองค์กร ยกระดับบริหารจัดการ และสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ

รัฐบาลจึงได้กำหนดให้ใช้นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการสาธารณะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นที่มาของการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ และการสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีโดยรวมของภาครัฐ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)

ดังนั้น สำนักงาน ก.พ. จึงได้จัดทำแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐนำแนวทางดังกล่าวไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้กทม. ได้จัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564 – 2565) ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.

ซึ่งแผนดังกล่าวครอบคลุมการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทุกกลุ่มภารกิจ ภายใต้แนวทางการพัฒนาแบบ 70 : 20 : 10 โดยทุกหน่วยงานและส่วนราชการของกรุงเทพมหานครจะต้องนำแผนดังกล่าวไปพัฒนาข้าราชการและบุคลากรในสังกัดของตนเองให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และส่งเสริมการนำทักษะดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางานและบริการของกรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดให้มีการฝึกอบรม โครงการส่งเสริมความเข้าใจด้านการพัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบวิธีการพัฒนาทักษะดิจิทัล และส่งเสริมบทบาทผู้นำองค์กรให้สามารถนำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร

เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลระยะเริ่มแรก (Early) ไปใช้ได้ตามเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครตามกลุ่มภารกิจ พร้อมร่วมกันเสนอแนะแนวทางการดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระยะพัฒนา (Developing) ต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน