เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการระยะยาว (พ.ศ. 2566 – 2570) และแผนปฏิบัติการประจำปีบัญชี 2566 กองทุนเพื่อการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ณ โรงแรม เดอะ รีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้แทนจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมการจัดหางาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ กองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กรุงเทพมหานคร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมด้วย

นางธิวัลรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ สู่ของประเทศไทยไปสู่ Tier 2 เพื่อให้การคุ้มครองแรงงานเป็นไปตามมาตรฐานสากลและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในวันนี้ตนจึงได้รับมอบหมายจากท่านสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน ให้มาเปิดโครงการดังกล่าว เนื่องจากการดำเนินการและการบริหารจัดการกองทุนฯ ต้องดำเนินการภายใต้พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ.2558 และประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และการรายงานผลการประเมินการดำเนินงานทุนหมุนเวียน พ.ศ.2559 กำหนดให้กรมบัญชีกลางดำเนินการให้หน่วยงานของรัฐจัดทำบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน เพื่อกำหนดตัวชี้วัด การประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละปีบัญชี

สำหรับประเด็นย่อยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดให้ มีการจัดทำ ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการดิจิทัล แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแผนปฏิบัติการประจำปี ดังนั้น ในการดำเนินการบริหารจัดการกองทุนฯ แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ มีเป้าหมายในการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มุ่งสู่ความสำเร็จของกองทุนฯ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการกองทุนฯ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

“การประชุมหารือในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสร่วมกันทบทวนและจัดทำแผนบริหารกองทุนฯ ต่างด้าว สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ บทบาท ภารกิจของกองทุนฯ ซึ่งเป็นเครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนโครงการของหน่วยงานที่ได้รับสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ที่สำคัญสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ เพื่อยกระดับประเทศไทยไปสู่ Tier 2 ต่อไป” นางธิวัลรัตน์ กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน