มติสนช.ผ่านฉลุย! งบปี 62 กว่า '3ล้านล้าน' ภายใน 3 ชั่วโมง ไม่ค้านแม้แต่คนเดียว!

30 ส.ค. 2561 - 14:03 น.

มติสนช.เอกฉันท์ ผ่านฉลุย! ‘งบปี 62’ กว่า ‘3 ล้านล้าน’ ภายใน 3 ชั่วโมง ไม่มีใครค้านแม้แต่คนเดียว!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สนช.ผ่านฉลุย / เวลา 10.30 น. วันที่ 30 ส.ค. ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นประธานการประชุมสนช. เพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน 3 ล้านล้านบาท วาระ 2-3 จำนวน 61 มาตรา ตามที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณฯ ที่มีนายนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน พิจารณาเสร็จแล้ว

นายอภิศักดิ์ เสนรายงานว่า กรรมาธิการฯพิจารณาเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถประเมินผลการดำเนินการได้จริงและมีประสิทธิภาพ สอดคล้อง เชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับชาติ กระทรวง ตลอดจนระดับหน่วยงาน และจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ เพื่อให้การทำงานของกระทรวงและหน่วยงานสามารถเชื่อมโยง และส่งผลต่อการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเป็นรูปธรรม กรรมาธิการฯ ได้ปรับลดงบประมาณ จำนวน 242,222,829,100 บาท


โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแผนงาน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี และคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณจริงในงบประมาณที่ผ่านมา และความพร้อมในการดำเนินงาน ทั้งนี้ กรรมาธิการปรับเพิ่มงบฯจำนวน 242,222,829,100 ล้านบาท เท่ากับจำนวนที่ปรับลดลง เพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นๆ มีงบประมาณรองรับการดำเนินงานตามนโยบาสำคัญของรัฐบาลในระยะต่อไป รวมทั้งเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการดำเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ

จากนั้นเข้าสู่การพิจารณาวาระ 2 เป็นรายมาตรา บรรยากาศการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น สมาชิกสนช.ต่างเห็นด้วยกับการพิจารณาปรับลดงบประมาณในมาตราต่างๆ ตามที่กมธ.เสนอ โดยเฉพาะในส่วนกระทรวงเกรดเอที่มีงบประมาณจำนวนมาก อาทิ กระทรวงกลาโหม วงเงินงบประมาณ 117,583,067,200 บาท กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25,476,695,800 บาท กระทรวงมหาดไทย 43,927,994,000 บาท กระทรวงศึกษาธิการ 297,355,867,200 บาทนั้น ไม่มีสมาชิกสนช.อภิปรายท้วงติงหรือสอบถามแม้แต่คนเดียว รวมถึงงบประมาณในส่วนกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 45,340,757,500 ที่มีการตั้งงบประมาณในส่วนกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 40,000 ล้านบาท ก็ไม่มีสนช.ติดใจสอบถามเช่นกัน

ทั้งนี้ มีสนช.สลับกันลุกขึ้นอภิปรายแสดงความเห็นไม่ถึง 5 คน อาทิ นายกิตติ วะสีนนท์ ที่อภิปรายในส่วนกระทรวงต่างประเทศ นายธานี อ่อนละเอียด ที่สอบถามมาตรา 37 งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด มาตรา 39 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม มาตรา 44 งบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ โดยสอบถามเหตุผลการตัดลดงบประมาณลงบางส่วน และนายตวง อันทะไชย ที่อภิปรายสอบถามงบประมาณรายจ่ายแผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง ในมาตรา 48

หลังจากที่ประชุมพิจารณาวาระ 2 เสร็จสิ้น ได้ลงมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 วาระ 3 ด้วยคะแนน 206 ต่อ 0 งดออกเสียง 2 โดยที่ประชุมใช้เวลาพิจารณาและลงมติทั้งหมดประมาณ 3 ชั่วโมง

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มติสนช.ผ่านฉลุย! งบปี 62 กว่า '3ล้านล้าน' ภายใน 3 ชั่วโมง ไม่ค้านแม้แต่คนเดียว!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง