Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 2564

ครม.เผย ผ่านแล้ว พรบ.กัญชา แต่อย่าเอาไปปลูกไว้หลังบ้าน!

14 พ.ย. 2561 - 14:27 น.

ครม.เผย ผ่านแล้ว พรบ.กัญชา คนป่วยมีไว้ไม่ผิด แต่อย่าเอาไปปลูกไว้หลังบ้าน!

เมื่อ วันที่ 13 พ.ย. ที่ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ พ.ศ. ... ที่รมว.สาธารณสุข รับมาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อพิจารณา หรือที่เรียกกันว่า พ.ร.บ.กัญชา โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ เพื่อส่งกลับไปให้สนช.พิจารณาในสัปดาห์หน้า

- ผ่านแล้ว พรบ.กัญชา!

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า สาระสำคัญในการแก้ไขเพิ่มเติม คือ ห้ามมิให้ผลิต นำเข้า หรือส่งออกยาเสพติดประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต เฉพาะกรณี จำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ห้ามมิให้ผู้ใดจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต และกำหนดให้การมียาเสพติดให้โทษในประเภท5 ไว้ในครอบครอง ไม่เกินจำนวนที่จำเป็น สำหรับการใช้รักษาโรคเฉพาะ หรือสำหรับปฐมพยาบาล ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และให้ใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้ หากเป็นการรักษาโรคตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบโรคศิลป์หรือเพื่อศึกษาวิจัย

นอกจากนี้ กำหนดให้ผู้รับอนุญาตสามารถจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้ ในสถานที่ที่ระบุไว้เท่านั้น ขณะเดียวกัน เพิ่มเติมอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีอำนาจในการกำหนดเขตพื้นที่ เพื่อทดลองปลูกพืชที่เป็น หรือให้ผลผลิตเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 รวมถึงผลิตและทดสอบยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้ตามพื้นที่กำหนด หรือกำหนดเขตพื้นที่ให้เสพกระท่อม หรือครอบครองยาเสพติดประเภท 5 ในปริมาณที่กำหนด

- ผู้ป่วยครอบครองได้

“เนื่องจากที่ผ่านมาไม่สามารถนำเข้าหรือส่งออกยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ได้เลย จึงแก้ให้มีการนำเข้า ส่งออกได้ แต่ต้องนำมาใช้ในการรักษาพยาบาลเท่านั้น และยกเว้นให้มีกัญชา กระท่อมไว้ในครอบครองได้ แต่ว่ามีไว้เฉพาะในการรักษาพยาบาล อย่างเช่นผู้ป่วยก็มีไว้ในครอบครองได้ไม่มีความผิด และการเพิ่มความสามารถในการทำเพื่อรักษาโรค คือ หมอสามารถนำกัญชา หรือสารเสพติดประเภท 5 มาใช้ในการสั่งยาและรักษาโรคได้ และให้สามารถเสพได้ในพื้นที่ที่กำหนด ซึ่งเรื่องนี้ปกติ

- ปลูกหลังบ้านไม่ได้

คนที่จะผลิตหรือจำหน่าย เสพ หรือมีไว้ในครอบครอง มีโทษทั้งหมด และเห็นว่าสิ่งนี้จะปลดล็อกให้ หมอ คนไข้ การพกพาในจำนวนจำกัด ถือว่ายกเว้นให้ว่าไม่มีความผิด ขอเน้นย้ำว่า ทั้งหมดนี้เพื่อสังคมมีความเข้าใจมากขึ้น เพื่อรักษาและใช้ในเชิงการแพทย์เท่านั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ส.และกระทรวงสาธารณสุข

จะเป็นผู้ให้อนุญาตเรื่องพื้นที่ที่สามารถปลูกได้ ไม่ได้หมายความว่าปลูกหลังบ้านก็ได้ ต้องเป็นพื้นที่ที่เห็นว่าเหมาะสม และการนำไปสู่การผลิต ต้องระบุว่าใครบ้างและต้องมีการควบคุมอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่อิสระ” นายพุทธิพงษ์ กล่าว

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า กระบวนการทั้งหมดนี้ ให้กระทรวงสาธารณสุข กำหนดควบคุมดูแลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในระยะเวลา 5 ปี และหลังจาก 5 ปี จะทบทวนอีกครั้งว่าจะปรับอะไรอีกบ้า
นอกจากนี้ นายพุทธิพงษ์ กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวไม่เคยมีการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 จำเป็นต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยเหมาะกับการใช้จริงในปัจจุบัน จึงกำหนดคณะกรรมการ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขที่ได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ และการจัดขึ้นบัญชียาต่างๆ

นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานอาหารและยา (อย.) เพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยกำหนดให้รมว.สาธารณสุข สามารถประกาศกำหนดแก้ไขและยกเลิกมาตรการสำหรับการผลิต ขาย นำเข้ายา โดยใช้หรืออ้างอิงมาตรการของต่างประเทศ ให้สำนักงานอย.ไม่ต้องนำส่งขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมาเวลาจะขึ้นบัญชียาต่างๆจะต้องผ่านอย.ที่เดียว ซึ่ง พ.ร.บ.ฉบับนี้ จะอนุญาตให้ทางอย.มีสิทธิในการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หรือแม้แต่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่เข้ามากลั่นกรองบัญชียาใหม่ๆ ซึ่งจะเกิดความรวดเร็วในการรับรองบัญชียาต่างๆ โดยท้ายที่สุดจะต้องผ่านการรับรองจากอย.ทั้งหมด

เพียงแต่ด้วยกระบวนการต่างๆที่ผ่านมาก็อาจจะช้าในเรื่องของการรับรองมาตรฐาน ที่มา แหล่งผลิตต่างๆ แต่เมื่อมีการตั้งผู้เชี่ยวชาญ จะเป็นจุดสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องบัญชียาต่างๆ เกิดความรวดเร็วและรอบคอบ ช่วยเสริมศักยภาพให้ อย.ทำงานได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้ใช้ยาที่มีประสิทธิภาพได้รวดเร็วขึ้นด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการผลิตยาแผนปัจจุบัน จากเดิม 10,000 บาท ซึ่งพ.ร.บ. ฉบับนี้ได้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 10,000 - 50,000 บาท ซึ่งทางกระทรวงต้องไปออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบ เพื่อกำหนดให้ได้ว่าจาก 10,000 บาท ควรจะกำหนดเป็นเท่าไร แต่ต้องไม่เกิน 50,000 บาท หรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน คือร้านขายยาต่างๆ จากเดิมใบอนุญาตประมาณ 3,000 บาท ในพ.ร.บ.ฉบับนี้บัญญัติไว้ว่า ไม่เกิน 5,000 บาท เพียงแต่จะเป็นเท่าไหร่ คณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อนกับ ไลน์@ข่าวสด ที่นี่เพิ่มเพื่อน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ครม.เผย ผ่านแล้ว พรบ.กัญชา แต่อย่าเอาไปปลูกไว้หลังบ้าน!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง