Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 4 มิ.ย. 2563

"ในหลวง" มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง "นายทหารราชองครักษ์" 31 นาย

22 ก.ค. 2562 - 17:23 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้งให้นายทหารสัญญาบัตร เป็น "นายทหารราชองครักษ์" 31 นาย

เมื่อวันที่ 22 ก.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายทหารราชองครักษ์ ทั้งหมด 31 นาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศ

ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้นายทหารสัญญาบัตรแต่งตั้งเป็นนายทหาร ราชองครักษ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖ มาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติราชองครักษ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์ จำนวน ๓๑ นาย ดังนี้

๑. พลโท สิริพจน์ รำไพกุล
๒. พลตรี สุรศักดิ์ ฉัตรกุล ณ อยุธยา
๓. พลตรี วัชรปาณี มณีวรรณ
๔. พลตรี พิเศษ ศิริเกษม
๕. พลตรี มานพ สัมมาขันธ์
๖. พลตรี ฐกัด หลอดศิริ
๗. พลตรี สัญชัย รุ่งศรีทอง
๘. พลตรี วิรัตน์ นาคจู
๙. พลตรี บำรุง สายทอง
๑๐. พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์
๑๑. พลตรี ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์

๑๒. พลตรี ภาสกร ทวีตา
๑๓. พลตรี วิชาติ เอี่ยมไพจิตร์
๑๔. พลตรี ศุภวัฒณ์ ธีรเนตร
๑๕. พลตรี จีรัชญ์ บุญชญา
๑๖. พันเอก ธีระพงษ์ ชูตินันทน์
๑๗. พันเอก ถนัด พูนนายม
๑๘. พันเอก วุทธยา จันทมาศ
๑๙. พันเอก ณรงค์ สวนแก้ว
๒๐. พันเอก วิชิต มักการุณ
๒๑. พันเอก ยรรยง ทิพาปกรณ์

๒๒. พันเอก สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล
๒๓. พันเอก รุ่งโรจน์ อนันตโท
๒๔. พันเอก อนุชา โนนคู่เขตโขง
๒๕. พันเอก เดชา ศรีมงคล
๒๖. พันเอก ชาคริต อุจะรัตน
๒๗. พันเอก อัศวิน อินทนนท์
๒๘. พันเอก จักรพงศ์ พันธุ์มงคล
๒๙. พันเอก ชนินทร์ สิงหนาทนิติรักษ์
๓๐. พันเอก สมศักดิ์ พิมพ์เลิศ
๓๑. พันเอก เพิ่มศักดิ์ ประเสริฐศร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน


 

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ "ในหลวง" มีพระบรมราชโองการ แต่งตั้ง "นายทหารราชองครักษ์" 31 นาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง