Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 25 พ.ค. 2563

พระบรมราชโองการ ไล่ออก-ถอดยศ "พลตรีหญิง-คุณหญิง" ประพฤติชั่วร้ายแรง

23 ต.ค. 2562 - 14:40 น.

มีพระบรมราชโองการ ประกาศ ไล่ออก-ถอดยศ "พลตรีหญิง-คุณหญิง" ประพฤติชั่วร้ายแรง

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ปลดและไล่ออกข้าราชการในพระองค์ ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตราที่ได้รับพระราชทาน เนื่องจากได้กระทำความผิดวินัย กรณีกระทำการ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

อาศัยตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนหาประโยชน์ ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ อย่างร้ายแรง ดังนี้

  • ๑. พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน ตำแหน่ง นายทหารปฏิบัติการประจำสำนักงาน รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (๓) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์
  • ๒. คุณหญิงธิดารัตน์ ธรรมรักษา ตำแหน่ง ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ กรมมหาดเล็ก ๙๐๔
  • ๓. พันตรีหญิง วรินภร คณิศรโสภณ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๗ (พยาบาลวิชาชีพ) ฝ่ายใน/ชาวที่หญิง แผนกมหาดเล็กห้องบรรทม กองกิจการในพระองค์ เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก ๙๐๔ สำนักพระราชวัง
  • ๔. ร้อยโท พีระ มงคลชัยฤกษ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานในพระองค์ ระดับ ๖ ฝ่ายส่งกำลังบำรุง/คลัง แผนกอำนวยการกอง กองกิจการในพระองค์เขตพระราชฐานชั้นในสุด กรมมหาดเล็ก ๙๐๔ สำนักพระราชวัง
  • ๕. ร้อยโท ชยานันท์ แพงแสง ตำแหน่ง รักษาราชการ รองผู้บังคับหมวดปฏิบัติการ ที่ ๑(๑) มาตรฐานสุนัขหลวง/สัตวบาลและพระราชอุทยาน กองร้อยราชสำนักที่ ๒ เขตพระราชฐาน ชั้นในและชั้นกลาง กองพันราชสำนัก กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม พุทธศักราช 2562
ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ พระบรมราชโองการ ไล่ออก-ถอดยศ "พลตรีหญิง-คุณหญิง" ประพฤติชั่วร้ายแรง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง