Khaosod
Online

วันพุธ ที่ 21 ต.ค. 2563

ราชกิจจาฯ ประกาศฉบับที่ 6 กำหนดสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุม

17 ต.ค. 2563 - 18:24 น.

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม

วันที่ 17 ต.ค.2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ที่ 6/2563 เรื่อง กำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติม ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคสอง แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ข้อ 1 ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563

เกาะติดสถานการณ์ม็อบ กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

และ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 36/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไจสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ตามข้อ 2 ให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง มีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นั้น

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง จึงกำหนดสถานที่คสบคุมเพิ่มเติม ตามมาตรา 12 แห่งพ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2563 ดังนี้

ข้อ 1 กรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเป็นผู้ใช้ ผู้โฆษณา ผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้น หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน ให้ส่งไปควบคุมที่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 ค่ายพนัสบดีศรีอุทัย ต.เกาะจันทร์ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

ข้อ 2 ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ ให้ใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควร

ให้หัวหน้าผู้ควบคุมสถานที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการควบคุม การเยี่ยมได้ตามที่เห็นสมควร โดยให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศคำหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ราชกิจจาฯ ประกาศฉบับที่ 6 กำหนดสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุม
ข่าวที่เกี่ยวข้อง