‘บิ๊กตู่’ใช้มาตรา44 โยกอธิบดีกรมชลประทาน นั่งผอ.สำนักบริหารจัดการน้ำแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 52/2560 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตลอดจนการปฏิรูประบบชลประทานของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 265 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง และช่วยราชการในตำแหน่งเป็นกรณีพิเศษ ดังนี้

ข้อ 1 ให้นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน และให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ โดยให้เป็นหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมในสำนักนายกรัฐมนตรี และอยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

ข้อ 2 ให้นายทองเปลว กองจันทร์ พ้นจากตำแหน่งรองอธิบดีกรมชลประทาน และให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน

ข้อ 3 ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งนี้

ข้อ 4 ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง หรือพ้นจากตำแหน่ง ตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้ข้าราชการตามข้อ 1 และข้อ 2 หยุดปฏิบัติหน้าที่เดิม และไปช่วยราชการในตำแหน่งใหม่ตามข้อ 1 และข้อ 2 ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป จนกว่าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามข้อ 1 และข้อ 2

ข้อ 5 ในกรณีที่เห็นสมควร นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี อาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งนี้ได้

ข้อ 6 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2560

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บทความก่อนหน้านี้เอกชนจี้พาณิชย์เปิดเอฟทีเอ เจรจาหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจคู่ค้า
บทความถัดไปรัฐบาลไทยอนุมัติเงินช่วยเหลือ ‘อิหร่าน’ ประสบเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ตายอื้อ!