‘ผบ.ตร.’ ออกกฏเหล็ก11ข้อ แต่งตั้งรอง ผบก.ถึง สว.ประจำปี 2564

14 ต.ค. 2564 - 19:44 น.

‘ผบ.ตร.’ ออกกฏเหล็ก11ข้อ แต่งตั้งรอง ผบก.ถึง สว.ประจำปี 2564 กลุ่มฝ่าฝืนปล่อย มีอบายมุข-ค้ามนุษย์-แข่งรถ-เสนอย้ายออกนอกพื้นที่ทุกราย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.อ. สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร.ได้มีหนังสือคำสั่งบันทึกข้อความส่วนราชการ ตร.เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564 ส่งถึง ผบช. หรือตำแหน่งเทียบเท่า ผบก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือตำแหน่งเทียบเท่า มีใจความระบุว่า

ด้วยขณะนี้อยู่ในห้วงระยะเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ สว. ถึง รอง ผบก. วาระประจำปี 2564 ซึ่งจะต้องดำเนินการตามมาตรา 54 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2547 ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลง 25 ก.ค.61 เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจตามหลักอาวุโส กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2562 และระเบียบกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้ทุกหน่วยดำเนินการ ดังนี้

1 .การจัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น ให้พิจารณาดำเนินการตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2561 ข้อ 23 (2 ) (3) และข้อ 24แล้วเสนอต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง ใน 18 ต.ค.64 ตามรูปแบบผนวก ก

2.การจัดทำบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้ บช. และ บก.ขึ้นตรง ในสังกัด สง.ผบ.ตร.-ระดับ ผกก. และ รอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.) ใน 26 ต.ค.64 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค / ระดับ สว. และ รอง ผกก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 1 พ.ย.64 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค

บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. ระดับ ผกก, และ รอง ผบก. ให้ดำเนินการจัดส่งบัญชีข้อมูลเสนอแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 26 ต.ค.64 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค / ระดับ สว. และ รอง ผกก. ซึ่งเป็นอำนาจของ ผบช. ให้ดำเนินการจัดทำบัญชีการแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นใน 12 พ.ย.64 ตามรูปแบบผนวก ข และ ค แล้ว

ให้ทุกหน่วยส่งบัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ใน 13 พ.ย.64 เพื่อตรวจความช้ำช้อนของตัวบุคคลกับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง สำหรับวันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและวันมีผลบังคับใช้มอบหมายให้ สกพ. แจ้งให้หน่วยทราบเพื่อดำเนินการต่อไป

3.ข้าราชการตำรวจที่อยู่ในกลุ่มอาวุโสร้อยละ 33 ให้พิจารณาเสนอหรือดำเนินการแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นทุกราย เวันแต่รายใดถูกตั้งกรรมการวินัยร้ายแรง หรือถูกดำเนินคดีอาญา หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจรายดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นด้วยเหตุผลค้านการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน


โดยให้พิจารณาเสนอและดำเนินการปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งที่มีปริมาณและคุณภาพงานน้อยลง พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.)ตามรูปแบบผนวก ง

4.ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจระดับ ผกก. เมื่อดำรงตำแหน่งเดียวติดต่อกันครบ 4 ปี ให้เสนอแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกรายข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งในวาระประจำปี 2563 ให้ดำเนินการได้เฉพาะเท่าที่จำเป็นอย่างแท้จริง หากหน่วยจะเสนอแต่งตั้งให้ระบุเหตุผลความจำเป็นโดยละเอียดไปยัง ตร. (ผ่าน ทพ.)ตามรูปแบบผนวก จ.

5.ข้าราชการตำรวจที่มีการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแช่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการ บกพร่องในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข ตลอดจนความผิดที่เกี่ยวเนื่องกับการค้ามนุษย์ ให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปดำรงตำแหน่งอื่นนอกพื้นที่ทุกราย

7.หน่วยที่ยังคงมีจำนวนตำแหน่ง รอง ผกก.(สอบสวน) และ สวป. ในสถานีตำรวจเกินกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อ 27 พ.ย.61 ได้กำหนดไว้ ให้ปรับเกลี่ยให้เป็นไปตามกรอบตำแหน่งที่ ก.ตร. กำหนด โดยพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการตำรวจที่ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไปดำรงตำแหน่งอื่นทุกราย

8.การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งในกลุ่มงานสอบสวนที่ทำหน้าที่สอบสวนคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่กำหนดขึ้นตาม มติ อ.ก.ตร.เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อ 23 พ.ค.63 ให้พิจารณาข้าราชการตำรวจที่ขอรับการแต่งตั้งและมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่

9.การดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงาน ให้ประสานทำความตกลงกันไว้เป็นหลักฐานให้ชัดเจน โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 297/2562 ลง 10 พ.ค.62 เรื่อง การมอบหมายอำนาจการสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยเคร่งครัด

10 ให้หน่วยเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่จะแต่งตั้ง รวมถึง ยศ ชื่อ ชื่อสกุล ตำแหน่ง เลขตำแหน่ง สถานภาพข้าราชการตำรวจและรายละเอียดอื่นๆ ทางด้านธุรการ ให้ถูกต้อง

11.ให้ บช. ที่มิได้สังกัด สง.ผบ.ตร. รวบรวมสำเนาคำสั่งแต่งตั้ง รวมทั้งสรุปจำนวนคำสั่งที่แต่งตั้งและรายชื่อข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งระหว่างส่วนราชการหรือหน่วยงานแล้วจัดส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่คำสั่งแต่งตั้งมีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ การจัดส่งบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น บัญชีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ) นั้น ให้ทุกหน่วยจัดส่งทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ Excel ผ่านทาง e-mal addressที่pol.appoint@gmal.com

และให้ดำเนินการตามระเบียบ ตร.ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับ โดยเคร่งครัด จึงแจ้งมาเพื่อทราบและดำเนินการโดยเคร่งครัด คำสั่งดังกล่าว ระบุ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘ผบ.ตร.’ ออกกฏเหล็ก11ข้อ แต่งตั้งรอง ผบก.ถึง สว.ประจำปี 2564
ข่าวที่เกี่ยวข้อง