ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา 40 นาน 6 เดือน กรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ และ ตาย

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 9 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคมสำหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2565 ความว่า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และมาตรา 40 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สําหรับบุคคลซึ่งสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2564

ข้อ 2 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีตาย ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เดือนละยี่สิบเอ็ดบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป เดือนละสามสิบบาท

ข้อ 3 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย และกรณีชราภาพ ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เดือนละสามสิบบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป เดือนละห้าสิบบาท

ข้อ 4 ให้รัฐบาลจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสําหรับผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบเพื่อรับ ประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร ให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งจ่ายเงินสมทบในแต่ละเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เดือนละเก้าสิบบาท

(2) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป เดือนละหนึ่งร้อยห้าสิบบาท

ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2565

หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่เป็นการสมควรลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม สําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดอัตราการจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เป็นระยะเวลาหกเดือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสภาพการณ์ทางสังคมในปัจจุบันที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

คลิกอ่านรายละเอียดทั้งหมด

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา 40 นาน 6 เดือน

ราชกิจจาฯ ประกาศ ลดอัตราเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม มาตรา 40 นาน 6 เดือน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน