ครม.ตั้ง “พงศพัศ” นั่งบอร์ดธอส. / โยกย้ายทูต 10 ประเทศ

เมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมครม.ว่า ครม.มีมติอนุมัติ กรณีรัฐบาลสาธารณรัฐเบลารุสมีความประสงค์ขอแต่งตั้ง นายวลาดีมีร์ อา. โกชิน (Mr. Vladimir A. Goshin) ให้ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจำประเทศไทย โดยมีถิ่นพำนัก ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สืบแทน นายวาเลรี ซาโดโค (Mr.Valery Sadoko) ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 4 คน ดังนี้ นายกฤษฎา บุญราช กรรมการ แทนนายกำพล ศรธนะรัตน์ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ กรรมการ แทนพล.ต.อ.เจตน์ มงคลหัตถี ศ.นฤมล สอาดโฉม กรรมการ แทนร.ท.เจษฎา ศิวรักษ์ นางรัตนา อนุภาสนันท์ กรรมการ แทนนายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่น ในคณะกรรมการองค์การสะพานปลา จำนวน 7 คน เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสองปีแล้ว เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 ดังนี้ 1.นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการ 2.นางจิราวรรณ แย้มประยูร กรรมการ 3.นายอดิศร พร้อมเทพ กรรมการ 4.นายชนินทร์ ชลิศราพงศ์ กรรมการ 5.นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท กรรมการ 6.พล.ร.อ.เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการ 7.นายณพงศ์ ศิริขันตยกุล กรรมการ (โดยผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในลำดับที่ 1, 2 และ 7 เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เป็นต้นไป

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ครม.เห็นชอบการบรรจุข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (บริหารระดับสูง) (สำนักนายกรัฐมนตรี) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอบรรจุกลับ ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเดิมเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งศาสตราจารย์ ระดับ 10 และเจ้าหน้าที่ขององค์การมหาชน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากผู้ดำรงตำแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ

โฆษกรัฐบาล กล่าวอีกว่า ครม.อนุมัติตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 10 ราย ดังนี้ 1.นายสุวัฒน์ จิราพันธุ์ รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี 2.นายธานี ทองภักดี เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 3.นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

4.นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสารนิเทศ 5.นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 6.นายจักรี ศรีชวนะ อธิบดีกรมพิธีการทูต ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 7.นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮเลนิก

8.นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี รัฐลิเบีย ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 9.นายพิชยพันธุ์ ชาญภูมิดล เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 10.นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป ซึ่งการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

พล.ท.สรรเสริญ กล่าวว่า ครม.มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งตั้ง 1.นายเดชา เกื้อกูล รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง 2.นายอภิจิณ โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ครม.อนุมัติตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายกรีฑา สพโชค รองปลัดกระทรวงแรงงาน มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป