Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 6 มี.ค. 2564

ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ออกคำสั่งด่วน ปิดสถานที่-จำกัดเวลา ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังเปิดได้แต่ห้ามดื่มในร้าน

4 ม.ค. 2564 - 21:31 น.

สุราษฎร์ฯ โควิด เพิ่ม 7 ผู้ว่าฯออกคำสั่งเร่งด่วน ป้องกันแพร่ระบาด ร้านสะดวกซื้อ ชุปเปอร์มาร์ก็ต ยังเปิดได้ตามเวลาปกติ รวมทั้งผับ บาร์ คาราโอเกะ แต่ห้ามดื่มสุรา-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 4 ม.ค.2564 นายวิชวุทย์ จินโต ผวจ.สุราษฎร์ธานี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ลงนาม ออกคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ 16/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)(ฉบับที่ 30) หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่เมืองสุรษฎร์ธานี 7 ราย และรอตรวจสอบโรคอีก 4 ราย

อ่าน หัวหินเจอรายแรก! ติด ‘โควิด’ จากนนทบุรี เดินตลาด เข้าเซเว่น-โลตัส ทุกวัน

อ่าน ขอนแก่น ประกาศ ใครมาจาก 28 จังหวัดต้องลงทะเบียนรายงานตัว

อ่าน ด่วน! ต่อ พรก.ฉุกเฉิน อีก 45 วัน คุมโควิด แจงหักประกาศ กทม. เพราะมีคนโวยมา

 

คำสั่งระบุว่า ด้วยตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ 8 จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 และได้ประกาศใช้ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16 ) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ปรากฏการระบาดระลอกใหม่ในหลายพื้นที่ทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ประกาศยกระดับมาตรการควบคุม โดยกำหนดให้จังหวัดสุราษฎร์ธนีเป็นพื้นที่สถานการณ์ควบคุม (สีส้ม) เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรคให้เข้มงวดมากขึ้น ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 และมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548
(ฉบับที่ 16 ) เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2564 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1.ให้ปิดสถานที่บางประเภทในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นการชั่วคราว ประกอบด้วยสนามชนไก่ กัดปลา ประลองโค ชนโค ชนกระบือ สนามมวย สนามแข่งขันนกกรงหัวจุก นกเขา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน ตลอดจนกิจกรรมซ้อมชนไก่ เป็นการชั่วคราว

ข้อ 2 การจำกัดเวลาเปิด – ปิด สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)
(1) ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ทุกแห่ง ให้เปิดบริการได้โดยจำกัดช่วงเวลาการให้บริการ และจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ ดังนี้
ก. วันจันทร์ – ศุกร์ ให้เปิดบริการระหว่างเวลา 14.00 – 19.00 น.
ข. วันหยุดราชการหรือช่วงปิดเทอม ให้เปิดบริการระหว่างเวลา 10.00 – 19.00 น.
ค. ให้จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่เกินกึ่งหนึ่งของจำนวนที่ให้บริการตามปกติโดยให้เข้มงวดเรื่องกาคัดกรองผู้เข้าใช้บริการให้มีระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร พร้อมทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสป็นประจำทุกชั่วโมงและดำเนิการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
(2) ให้สถานศึกษาทุกแห่งทุกสังกัดในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สถานรับเลี้ยงเด็ก แลสถาบันกวดวิชา ทุกแห่ ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2564 ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดการเรียนการสอนดังกล่าว หากมีความจำเป็นให้สถานศึกษานั้น ๆ กำหนดแนวทางแก้ปัญหา ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการ
ไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามรูปแบบที่ต้นสังกัดกำหนดหรือปแบบที่เหมาะสมตามที่สถานศึกษากำหนด โดยปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์
(3) ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ ศูนย์อาหาร คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
(4) ร้านสะดวกซื้อ ชุปเปอร์มาร์ก็ต ให้เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
(5) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ/นวดแผนไทย/นวดเพื่อสุขภาพ และกิจกรรมสปา อบไอน้ำ อบสมุนไพร โต๊ะสนุกเกอร์/บิลเลียด ให้เปิดบริภารได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.
ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด สำหรับการอบไอน้ำ และอบสมุนไพ ห้ามมิให้มีการเข้าใช้บริการอบไอน้ำ/อบสมุนไพรแบบรวมกลุ่ม โดยให้เข้าใช้บริการครั้งละ 1 คน
(6) ให้สถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509 และสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านคาราโอเกะ ให้เปิดบริการจนถึงเวลา 24.00 น.โดยห้ามมิให้มีการบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน และให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด
(7) ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทุกประเภท ห้ามมิให้มีการบริโภคสุราและและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน

ข้อ 3 การคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ จุดสกัด จุดคัดกรองโรค คัดกรองการเดินทางโดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด (ฝั่งขาเข้าจังหวัด) โดยให้ยานพาหนะทุกคันที่ขับผ่านจุดคัดกรองจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ QR CODE ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจัหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนดโดยเคร่งครัด โดยให้ ศปก.อำเภอ พื้นที่ กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรการที่ ศปก.ศบค. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีกำหนด อย่างเคร่งครัด ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตจังหวัด ว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นซึ่งต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ข้อ 4 มาตรการ Wok From Home ขอความร่วมมือส่วนราชการและผู้ประกอบการภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลานี้ ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง หรือการสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงานและปริมาณการเดินทาง ซึ่งเป็นมาตรการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ข้อ 5 การปฏิบัติและบังคับใช้มาตรการป้องกันโรค ให้ส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ 29 ) ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 4 มกราคม 2564 และประกาศคณะกรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเคร่งครัด

อนึ่ง การดำเนินการตามคำสั่งนี้ เป็นกรณีที่มีสถานการณ์อันกระทบหรืออาจกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหากปล่อยเนิ่นนานไปจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจถูกสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันออกประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

คำสั่งด่วน

คำสั่งด่วน

คำสั่งด่วน

อ่าน ผู้ว่าสุราษฎร์ฯเดือด ซัดหญิงสมุทรสาคร เยี่ยมญาติ พบยอด โควิด เพิ่มอีก 7

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผู้ว่าฯสุราษฎร์ ออกคำสั่งด่วน ปิดสถานที่-จำกัดเวลา ผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังเปิดได้แต่ห้ามดื่มในร้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง