นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย เพื่อลดภาระการผ่อนชำระของลูกหนี้ ทั้งลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดีและที่ตัดหนี้สูญไปแล้ว เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่จากธนาคารออมสิน สำหรับโครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย และผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ไม่เป็นลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างถูกดำเนินคดี และไม่เป็นลูกหนี้สินเชื่อตามโครงการช่วยเหลืออื่นๆ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

โดยลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระหนี้ดี 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะคืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ธนาคารในรอบระยะเวลา 12 เดือน โดยโอนเงินเข้าบัญชีหรือนำไปหักเงินต้นคงเหลือให้มีจำนวนลดลง ส่วนกรณีเป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระหรือตัดหนี้สูญไปแล้วสามารถปรับโครงสร้างหนี้ โดยขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองเท่าของเวลาที่เหลือตามสัญญากู้ แต่ต้องไม่เกิน 10 ปี และพักดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยปกติในช่วงเวลาที่ผิดนัด เมื่อลูกค้าสามารถชำระได้ตามเงื่อนไขที่โครงสร้างหนี้ได้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 12 เดือน ธนาคารจะยกดอกเบี้ยผิดนัดที่พักไว้ให้และคืนดอกเบี้ยที่ชำระในรอบระยะเวลา 12 เดือนจำนวน 30% เพื่อนำไปลดจำนวนดอกเบี้ยปกติที่พักไว้ สำหรับดอกเบี้ยที่ตั้งพักไว้คงเหลือใครจ่ายชำระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ลงนามในสัญญาและไม่เกินระยะเวลาปรับปรุงโครงสร้างหนี้

gsb_counter-original

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังรับทราบมาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ได้แก่1.เงินฝากประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยสำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยให้ดอกเบี้ยเพิ่มจากดอกเบี้ยเผื่อเรียก (0.5%) อีก 1% รวมเป็น 1.5% โดยมีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 2.สินเชื่อที่อยู่อาศัยแบบ Reverse Morgage ที่ให้ผู้สูงวัยสามารถนำที่อยู่อาศัยปลอดภาระหนี้ของตนเองมาค้ำประกันเป็นสินเชื่อเพื่อการยังชีพ โดย ธนาคารจะจ่ายเงินกู้ให้เป็นรายเดือนไม่เกิน 20 ปี ซึ่งเมื่อรวมอายุผู้กู้และสัญญากู้แล้วต้องไม่เกิน 85 ปี

3.สินเชื่อเคหะลูกตัญญู สำหรับผู้ที่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาทั้งของตนเองและคู่สมรส โดยผู้กู้ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านเดียวกับบิดาและมารดาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือมีหลักฐานการหักลดหย่อนภาษีค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาในการยื่นภาษีไม่น้อยกว่า 1 รอบบัญชีเพื่อนำไปจัดหาหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยวงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 6-12 เดือนสามารถผ่อนชำระได้ถึงอายุ 65 ปี และ4.สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ถึง 70 ปีที่ต้องการนำไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

20090427220318

นอกจากนี้ยังมีมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วย สินเชื่อโครงการประชารัฐเพื่อประชาชนเพื่อใช้ในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือจัดเครื่องมือจึงใช้ในการประกอบอาชีพ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย ชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 5 ปี ปลอดดอกเบี้ยในปีแรก ส่วนปีที่ 2-5 คิดดอกเบี้ย 1% ต่อเดือน

มาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมและไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติส่งผลให้รายได้ลดลง โดยธนาคารจะพักชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้สินเชื่อทุกประเภทที่ประสบภาวะน้ำท่วมสูงสุดไม่เกิน 3 ปี โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ยระหว่าง 50-100% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ต้องชำระตามปกติรวมถึงขยายเวลาในการชำระหนี้ได้เท่ากับระยะเวลาที่ขอพักชำระหนี้เงินต้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน