ครม. ไฟเขียวธ.ก.ส.ใช้งบปี’63 อีก 7 พันล้าน ลดดอกลูกหนี้รายย่อยต่อเนื่องถึง 31 ก.ค.62

ครม. ไฟเขียวใช้งบปี’63 อีก 7 พันล.

ครม. ไฟเขียวธ.ก.ส. ใช้งบปี’63 อีก 7 พันล้าน ลดดอกเบี้ยลูกหนี้รายย่อยต่อเนื่องถึง 31 ก.ค.62 โดยให้สำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 3 แสนบาท

ครม. ไฟเขียวใช้งบปี’63 อีก 7 พันล. – นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณตามโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน 7,021.9680 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อให้เป็นไปตามมติครม. เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 ที่อนุมัติมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อยภายใต้โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ที่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. สำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 3 แสนบาท เป็นระยะเวลา 1 ปี

สำหรับระยะเวลาโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2561 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2562 โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้ำ ธ.ก.ส. ในอัตรา 2.5% ต่อปี รวมเป็นเงินจำนวน 16,305 ล้านบาท ซึ่งครม. เห็นชอบให้ดำเนินการเรื่องงบประมาณตามความเห็นของสำนักงบประมาณ โดยที่ผ่านมาโครงการนี้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนส.ค. 2561 ภาระค่าใช้จ่ายการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่เกิดขึ้นจริงวงเงิน 1,046.84 ล้านบาท และเดือนก.ย. วงเงิน 1,013.34 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 2,060.18 ล้านบาท สำนักงบประมาณให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่ ธ.ก.ส. แล้ว

เมื่อนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในเดือนส.ค.-ก.ย. 2561 ระยะเวลา 2 เดือน จะเป็นเงิน 2,060.18 ล้านบาท รวมเงินที่ ธ.ก.ส. ได้รับอนุมัติงบประมาณจากการแปรญัติเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 7,222.8520 ล้านบาท จะเป็นเงินจำนวน 9,283.0320 ล้านบาท

ดังนั้น จึงมีส่วนต่างที่ต้องขออนุมัติเพิ่มเติมอีกจำนวน 7,021.9680 ล้านบาท จึงจะครบวงเงิน 16,305 ล้านบาท ตามที่ครม. เห็นชอบไว้เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 กระทรวงการคลัง เสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติงบประมาณณเพิ่มเติมให้แก่ ธ.ก.ส. เพื่อดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยฯ จำนวน 7,021.9680 ล้านบาท จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อย่างไรก็ตาม ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2561 เห็นชอบในหลัการในมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกรรายย่อย ซึ่งประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ โครงการขยายเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้แก่เกษตรกรลูกค้ำ ธ.ก.ส. สำหรับต้นเงินกู้ที่ไม่เกิน 3 แสนบาท

บทความก่อนหน้านี้ผู้ค้าโวย รัฐรีดภาษี ขายของออนไลน์ ระวัง!! คนจะเอาเงิน ไปเก็บไว้ใน “ไห” แทน
บทความถัดไปช็อกรัสเซีย 11 ขวบ ถือมีดลั่นตัดหัว โผล่คลิป‘ไอเอส’ ก่อนระเบิดพลีชีพในเชชเนีย