Khaosod
Online

วันอังคาร ที่ 29 ก.ย. 2563

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-เปิดวิทยาเขต‘EEC’

29 พ.ย. 2562 - 19:31 น.

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) ชี้ความต้องการจ้างงานใหม่ ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) สูงถึง 475,668 อัตรา ตอกย้ำการเติบโตต่อเนื่อง ลุยเปิดวิทยาเขต “PIM EEC” แห่งแรกของไทย ชูหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัตโนมัติ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล หวังผลิตบัณฑิตคุณภาพป้อนกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve สร้างการเติบโตของประเทศอย่างยั่งยืน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2563

ปาริชาต บัวขาว

นางปาริชาต บัวขาว ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ผลักดันการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีสูงและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ที่ต้องมีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทยในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประกอบด้วยจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง

ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดความต้องการแรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มขึ้น คาดการณ์ว่าระหว่างปี 2562-2566 จะมีความต้องการจ้างงานใหม่ประมาณ 475,668 อัตรา ประกอบด้วย กลุ่มงานด้านดิจิทัลมีความต้องการสัดส่วนสูงที่สุดถึง 24% คิดเป็น 116,222 อัตรา ด้านโลจิสติกส์ 23% คิดเป็น 109,910 อัตรา ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 12% คิดเป็น 58,228 อัตรา ด้านยานยนต์แห่งอนาคต 11% คิดเป็น 53,738 อัตรา ด้านหุ่นยนต์ 8% คิดเป็น 37,526 อัตรา

ด้านการบิน-อากาศยาน 7% คิดเป็น 32,836 อัตรา การขนส่งระบบราง 5% คิดเป็น 24,246 อัตรา การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 4% คิดเป็น 16,920 อัตรา การพาณิชย์นาวี 3% คิดเป็น 14,630 อัตรา และการแพทย์ครบวงจร 2% คิดเป็น 11,412 อัตรา

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาภายใต้บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ซึ่งก่อตั้งขึ้นตามดำริของ นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ความสามารถให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงจัดตั้ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต อีอีซี (พีไอเอ็ม อีอีซี) เพื่อสนับสนุนการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย

ผ่านการสร้างคนที่มีทั้งความรู้ความสามารถ การควบคุมดูและการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับระบบราง ที่ปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรมากในกลุ่มประเทศอาเซียน อีกทั้งเป็นการเตรียมบุคลากรมืออาชีพที่มีความพร้อมทำงานในยุคดิจิทัล โดยมุ่งสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเป็นต้นแบบการสร้างคนแห่งอนาคต นอกจากนี้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขต อีอีซี (พีไอเอ็ม อีอีซี) แห่งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยี รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกิดแหล่งความรู้ทางธุรกิจ การท่องเที่ยว อาหาร การเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รองรับการขยายธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกด้วย

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี (พีไอเอ็ม อีอีซี) จะเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยี จำนวน 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัตโนมัติ เน้นการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบและติดตั้งระบบอัตโนมัติ ระบบเทคโนโลยีรถไฟ ระบบเทคโนโลยีค้าปลีก สำหรับภาคอุตสาหกรรมและบริการสมัยใหม่

และ 2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นหลักสูตรที่เรียนรู้ IoT, Big Data, Machine Learning และ AI นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านปัญญาประดิษฐ์ และความมั่นคงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Cyber Security)

ทั้ง 2 หลักสูตรออกแบบห้องปฏิบัติการโดยนำเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้จริงในสถานประกอบการมาใช้ในการเรียนการสอน อาทิ ระบบเทคโนโลยีควบคุมอัตโนมัติสำหรับระบบแคมปัสอัจฉริยะ (Smart Campus) และระบบฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติงานจริง สามารถนำความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการภาคบริการทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังได้เปิดการเรียนการสอน คณะนวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจดิจิทัล เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่นักศึกษา โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นสาขาวิชาชีพที่มีความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ EEC ในระดับสูง

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยแผนการขยายสถาบันฯ ในระยะยาว รวมถึงมีการพัฒนาและปรับตัวอยู่เสมอ เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มุ่งเน้นให้สามารถรองรับความต้องการของผู้เรียน และตอบโจทย์ตลาดแรงงานในอนาคต เราพร้อมเป็นหนึ่งกำลังสำคัญในการผลักดันศักยภาพการศึกษาไทย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์-เปิดวิทยาเขต‘EEC’
ข่าวที่เกี่ยวข้อง