สหกรณ์ออมทรัยพ์การบินไทย ออกมาตรการพักชำระหนี้ค่าหุ้น 6 เดือน อุ้มสมาชิกที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ จากพิษโควิดและการถูกปรับลดเงินเดือน
รายงานข่าวจากบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัท การบินไทย จำกัด ได้ออกมาตรให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน และการพักชำระหนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาการแพร่ระบาดของโควิ-19 และผลจากการที่บริษัทต้องเข้าสู่ขบวนการฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง โดยกำหนดให้สมาชิกสามารถหยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการเช่าคราวได้เป็นระยะเวลา 6 เดือน หรือครึ่งปี เริ่มตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค.63 โดยสมาชิกที่สนใจจะต้องติดต่อขอใช้สิทธิ์มายังสหกรณ์ฯได้ภายในวันที่ 30 พ.ย. 63
“ช่วงนี้การบินไทยหยุดบิน และยังเข้าสู่ขั้นตอนแผนฟื้นฟูกิจการของศาลล้มละลายกลางด้วย ทำให้ที่ผ่านมาบริษัทจำเป็นต้องลดภาระค่าใช้จ่าย มาตรการหนึ่งคือการตัดเงินดือนพนักงาน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ตกลงซื้อหุ้นไว้กับสหกรณ์ฯ ซึ่งมีภาระต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นเพื่อบรรเทาภาระผลกระทบด้านรายได้ให้แก่สมาชิก สหกรณ์ฯจึงมีมติให้สมาชิกสามารถพักส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มจาก ก.ค.-ธ.ค.63”
ผู้สื่อข่าวรายงานสถานะบัญชีแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ของสหกรณ์ฯ ณ วันที่ 31 พ.ค. 63 ที่ผ่านมาว่า มีทรัพย์สินรวม 49,464.50 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,136.51 ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก 24,816.63 ล้านบาท ทุนรวม 18,511.36 ล้านบาท หนี้สินและทุน รวม 49,464.50 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สหกรณ์ฯ ได้ประกาศสรรหาบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ประเภทการจัดการกองทุนส่วนบุคคล เข้ามาบริหารจัดการการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลให้กับบริษัท โดยจะเปิดให้บริษัทจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่สนใจเสนอราคา ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค. ที่ส่วนงานเงินลงทุนและสินเชื่อสถาบัน สหกรณ์ฯ สำนักงานลาดพร้าว ชั้นที่ 3


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน