นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 19 ก.ย.2560 เห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ร่างพ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. … (อีอีซี) ที่ได้ปรับปรุงตามมติครม.เมื่อวันที่ 11 เม.ย.2560 โดยคาดว่าจากนี้จะมีการเสนอเข้าสู่การพิจารณาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ภายใน 4-5 เดือน

สำหรับสาระสำคัญในการปรับปรุงกฎหมาย เช่น การกำหนดขอบเขตพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในพื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง การตั้งคณะกรรมการอีอีซี ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแล รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย อีอีซี มีหน้าที่ในการจัดหาที่ดินตามที่คณะกรรมการอีอีซีกำหนด

นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดสิทธิ 5 ด้าน คือ สิทธิในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าว ที่ประกอบกิจการและอาศัยอยู่ในอีอีซี ตามหลักเกณฑ์การเช่าที่ดิน 50 ปี และต่อสัญญาได้อีก 49 ปี สิทธิในการนำคนต่างด้าวผู้ชำนาญการมาอาศัยในราชอาณาจักร สิทธิในการลดหย่อนอากร สิทธิในการทำธุรกรรมทางการเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า กฎหมายยังกำหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาอีอีซี ในสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย อีอีซี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาพื้นที่ ชุมชน และประชาชนที่อยู่ภายใน หรือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่อีอีซี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน