ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กระทรวงการคลังขยายเวลาลดภาษีน้ำมันเครื่องบินภายในประเทศ กระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงโควิด-19 บรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจชะลอตัว

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง กําหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสายการบินเพื่อ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวภายในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอ ตัวสมควรลดอัตราภาษีสรรพสามิต

สำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินไอพ่นที่นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง สำหรับอากาศยานภายในประเทศต่อไปอีกระยะหนึ่งจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน