การบินไทย กระอักปี 63 ขาดทุน 1.4 แสนล้านบาท จากพิษโควิด19 ระบาดหนัก – ตลท. เตรียมพิจารณาชี้ขาด เพิกถอนหุ้น ออกจากตลาดหลักทรัพย์

วันนี้(25ก.พ.) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAIได้แจ้ง ตัวเลขผลประกอบการประจำปี 2563 บริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.)โดยพบว่า บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 141,180 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 129,163 ล้านบาท โดยเป็นขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 141,171 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 64.68 บาท

สาเหตุสำคัญที่ทำให้บริษัทขาดทุนอย่างหนักเนื่องจาก ปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้รายได้จากผู้โดยสาร และการขนส่งสินค้าปรับลดลงอย่างมาก ขณะที่บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายคงที่ในระดับสูง ทำให้ไม่สามารถชดเชยรายได้เพียงพอ นอกจากนี้บริษัทยังมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การด้อยค่าเครื่องบินและทรัพย์สิน, สำรองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร เป็นต้น

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร ลดลง 73.7% ปริมาณขนส่งผู้โดยสาร ลดลง 78.5% อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสาร เฉลี่ย 64.7% ต่ำกว่าปีก่อนที่ 79.1% และมีจำนวนผู้โดยสาร 5.87 ล้านคน ลดลง 76.1%

สำหรับด้านการขนส่งสินค้ามีปริมาณการผลิตด้านพัสดุภัณฑ์ ต่ำกว่าปีก่อน 74.3% ปริมาณการขนส่งพัสดุภัณฑ์ ต่ำกว่าปีก่อน 72.0% อัตราการขนส่งพัสดุภัณฑ์ เท่ากับ 58.6% สูงกว่าปีก่อนที่ 53.8%

ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 48,311 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 135,735 ล้านบาท หรือ 73.8% เนื่องจากรายได้จากการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าลดลง 125,772 ล้านบาท หรือลดลง 75.4% และรายได้จากการบริการอื่น ๆ ลดลง 7,554 ล้านบาท หรือลดลง 53.1% จากมาตรการจำกัดการเดินทาง

ด้านค่าใช้จ่ายมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 96,430 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อน 100,040 ล้านบาท หรือลดลง 50.9% เกิดจากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่แปรผันตามปริมาณการผลิตผู้โดยสาร สินค้าที่ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายคงที่ที่ยังสูง ส่งผลให้ขาดทุนจากการดำเนินงาน 48,119 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขั้นจากปีก่อน 35,695 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 287.3%

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทยัง มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 91,978 ล้านบาท ด้วยคือ สำรองเงินชดเชยพนักงานในโครงการร่วมใจจากองค์กร 3,098 ล้านบาท, ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเครื่องบินและสินทรัพย์ 82,703 ล้านบาท,ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตามมาตรฐานการเงิน 261 ล้านบาท

กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOK จำนวน 206 ล้านบาท ,ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจำนวน 895 ล้านบาท,ผลขาดทุนสำหรับการป้องกันความเสี่ยงของกลุ่มรายการของฐานะสุทธิจำนวน 5,227 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจำนวน 208,791 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 46,017 ล้านบท หรือคิดเป็น 18.1% มีหนี้สินรวมจำนวน 337,456 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 94,414 ล้านบาท หรือคิดเป็น 38.8% ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยมีจำนวน -128,665 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 140,431 ล้านบาท

นอกจากนี้ วันนี้(25ก.พ.) ตลท. ได้ขึ้นเครื่องหมาย “SP” หุ้น THAI โดยหุ้นอยู่ระหว่างพิจารณาว่า บริษัทเข้าข่ายอาจถูก เพิกถอนหุ้น กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์หรือไม่ ทั้งนี้ ตลท.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วันทำการ หรือภายในวันที่ 8 มีนาคม 2564

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน