กขค. ดีเดย์วันนี้บังคับใช้กฎหมาย ‘เครดิตเทอม’ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องอุ้มเอสเอ็มอี ดักทางเหนียวหนี้ยื้อจ่ายค่าสินค้า-บริการ

กขค.ใช้กฎหมายเครดิตเทอม – นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เริ่มบังคับใช้แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า (Credit Term) กรณีผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นผู้ขายสินค้าหรือบริการ ระยะเวลา 30-45 วัน พร้อมกันแล้วในวันที่ 16 ธ.ค. นี้

นายสมศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) ยังจับตาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นลักษณะการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมในกรณีเกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อการค้า ได้แก่ 1. การประวิงเวลาจ่ายค่าสินค้า หรือบริการเกินกว่าระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 2. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า 3. รวมถึงพฤติกรรมในลักษณะอื่นๆ อันเป็นการบังคับโดยผู้ประกอบธุรกิจรายใดซึ่งเป็นคู่ค้ากับ SMEs อย่างไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ หากผู้ประกอบธุรกิจรายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ อาจเข้าข่ายมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม และเป็นความผิดตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีโทษปรับทางปกครองในอัตราไม่เกิน 10% ของรายได้ในปีที่กระทำความผิด

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประกาศฯ ฉบับนี้จะมีผลทำให้เอาเอ็มอีได้รับเงินหมุนเวียนเร็วขึ้นและมีสภาพคล่องทางการเงินที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งลดปัญหาหนี้สินและภาระดอกเบี้ยจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ทำให้ต้นทุนลดลงและเป็นการสร้างมาตรฐานระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าที่เป็นธรรมแก่ผู้ประกอบธุรกิจทุกประเภท ซึ่งเป็นอีกกลไกหนึ่งในการช่วยลดความเหลื่อมล้ำของเอสเอ็มอีกับธุรกิจขนาดใหญ่ นำไปสู่โอกาสการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน อันเป็นผลดีต่อการแข่งขันทางการค้าและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษารายละเอียดคำอธิบายประกาศฯ เพิ่มเติมผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.otcc.or.th และหากผู้ประกอบธุรกิจรายใดที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (สขค.) หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2199-5444

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน