ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการกระทรวงการคลัง 13 ราย มีผลตั้งแต่ 17 ธ.ค.2566

วันที่ 19 ธันวาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงการคลัง พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 13 ราย ดังนี้

1.นางสาวกุลยา ตันติเตมิท พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสรรพากร

2. นางแพตริเซีย มงคลวนิช พ้นจากตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมบัญชีกลาง

3.นายพชร อนันตศิลป์ พ้นจากตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

4.นายธีรัชย์ อัตนวานิช พ้นจากตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร

5.นายชาญวิทย์ นาคบุรี พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

6.นายเกียรติณรงค์ วงศ์น้อย พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบการเงินการคลัง (นักวิชาการคลังทรงคุณวุฒิ) กรมบัญชีกลาง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

7.นายปิ่นสาย สุรัสวดี พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกรรมทางการเงินการธนาคาร) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

8.นายอัครุตม์ สนธยานนท์ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพสามิต และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

9.นายธิบดี วัฒนกุล พ้นจากตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

10.นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นักวิชาการคอมพิวเตอร์ทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

11.นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง

12.นายธีรลักษ์ แสงสนิท พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

13.นางสาวศุกร์ศิริ อภิญญานุวัฒน์ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนรักษ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน