เด็กไทบ้านฯแก้น้ำท่วม-แล้ง ผุดไอเดีย‘ธนาคารน้ำใต้ดิน’ : ไอคิวทะลุฟ้า

ธนาคารน้ำใต้ดิน

เด็กไทบ้านฯแก้น้ำท่วม-แล้ง ผุดไอเดีย‘ธนาคารน้ำใต้ดิน’ : ไอคิวทะลุฟ้า

‘ธนาคารน้ำใต้ดิน’ – ขับเคี่ยวกันจนถึงรอบสุดท้าย ล่าสุดโครงการกรุงไทย ต้นกล้าสีขาวปีที่ 12 ได้ทีมชนะเลิศ ได้แก่ โครงงานธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวตามรอยพ่อทีมเด็กไทบ้าน ธนาคารน้ำใต้ดิน โรงเรียนอำนาจเจริญ .อำนาจเจริญ รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวม 500,000 บาท นอกจากนี้ยังชนะใจมหาชนคว้ารางวัลป๊อปปูลาร์โหวตมาครอง

ธนาคารน้ำใต้ดิน
ร.ร.อำนาจเจริญคว้าแชมป์และป๊อปปูลาร์โหวต
ธนาคารน้ำใต้ดิน
ตัวอย่างธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด

สมาชิกในทีมเด็กไทบ้าน ธนาคารน้ำใต้ดิน ..ทอฝัน ก้อนคำ ..พรนภา ธรรมจักร์ ..กฤติมา อรภาพ ..พรรณฑิมาภรณ์ ไชโย และ ..ณัฐณิชา บุญหลง ช่วยกันอธิบายถึงโครงงานธนาคารน้ำใต้ดิน ก้าวต่อตามรอยพ่อว่า แรงบันดาลใจเกิดจากปัญหาในชุมชนที่น้ำแล้งและน้ำท่วม ตั้งแต่ปี 2559 น้ำตามอ่างเก็บน้ำต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญมี น้อยมาก นับเป็นวิกฤตภัยแล้งในรอบ 15 ปี ขณะเดียวกันชุมชนก็มีการขุดเจาะน้ำบาดาล สูบมาใช้มากขึ้น ขาดการเติมน้ำลงสู่ใต้ดิน ทำให้น้ำสำหรับทำการเกษตรขาดแคลน เมื่อฝนตกน้ำก็ท่วมขัง พวกเราจึงไปศึกษาข้อมูลจากพระนิเทศศาสนคุณ ประธานสถาบันน้ำนิเทศศาสนคุณ ที่ .บึงกาฬ เพื่อเรียนรู้หลักการกักเก็บน้ำใต้ดินและนำน้ำใต้ดินมาใช้

ธนาคารน้ำใต้ดิน
รองอันดับ 2 ร.ร.วังไกลกังวลฯ
ธนาคารน้ำใต้ดิน
รองอันดับ 1 ร.ร.สาธุกิจประชาสรรค์ฯ

เราประชุมร่วมกับพระสงฆ์ที่ปรึกษา ครูที่ปรึกษา และผู้นำชุมชน เพื่อวางแผนทำโครงงานธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิด ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งและน้ำไม่ท่วมในหน้าฝน การทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดคือการเติมน้ำลงใต้ดินในระดับบนสุดของน้ำใต้ดินที่เปลือกโลกชั้นผิวดิน ซึ่งเป็นเขตที่มีอากาศแทรกในชั้นหิน ทำให้บริเวณนั้นมีแหล่งน้ำใต้ดินมาก มีความชื้นในพื้นที่บริเวณนั้นมากขึ้น ดินดีขึ้น การระบายและไหลเวียนของอากาศดีขึ้น สภาวะแวดล้อมดีขึ้น กรณีที่มีน้ำเน่าเสียท่วมขัง น้ำเสียก็จะถูกดูดซึมลงสู่ผิวดิน ผ่านการกรองของชั้นดิน ชั้นหิน จนไปสู่ระดับที่ลึกของชั้นดิน ชั้นหิน จุลินทรีย์ต่างๆ ก็จะค่อยๆ หมดไป นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำแล้งแล้ว ยังทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และทำให้การทำการเกษตรดีขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้และมีการจ้างแรงงานคืนถิ่น

ผลลัพธ์ของโครงงานนี้ยังสร้างเครือข่ายระหว่างโรงเรียน ชุมชน วัด ก่อให้เกิดความสามัคคี มีน้ำใจ มีจิตสาธารณะ เสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมถึงต่อยอดโดยนำความรู้ไปจัดอบรม ให้ชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านเห็นประโยชน์จนเกิดการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มธนาคารน้ำใต้ดิน เกิดการขยายผลต่อไปยังพื้นที่อื่นๆ และเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานที่ฐานเรียนรู้บ้านหนองเม็ก .อำนาจเจริญ

นอกจากรางวัลชนะเลิศแล้ว ยังมีโครงงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้อีก 14 โครงการ รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานวิถีพอเพียงผ่านไผ่มหัศจรรย์ สู่ชุมชน น้ำมวบใต้เงาเทือกเขาหลวงพระบาง จากทีม Wonderful Bamboo โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานบำบัดน้ำเสียสู่น้ำใส เพิ่มรากฐานในชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วย ธูปฤๅษี จากทีม V Organic โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ และรางวัลชมเชย รวม 12 โครงงาน

บทความก่อนหน้านี้ตรวจอากาศแบบพกพา : เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์
บทความถัดไปส่องสองล้อ‘มอเตอร์ เอ็กซ์โป’ บิ๊กไบก์‘สายแรง-สายเท่’มาครบ : หลาก&หลาย