เด็กไทยคว้า 8 รางวัล ผลงาน‘วิทย์-วิศวะ’

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล ผลงาน‘วิทย์-วิศวะ’

คอลัมน์ สดจากเยาวชน

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล – สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ธนาคารไทยพาณิชย์ และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล

ร่วมยินดีกับเยาวชนไทยในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 70 (Intel ISEF 2019) คว้า 5 รางวัลใหญ่ แกรนด์อวอร์ด (Grand Awards) ในสาขาเคมี ซอฟต์แวร์ พืช และพลังงานกายภาพ และรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล

เมื่อวันที่ 17 .. ที่เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศอเมริกา โดยมี ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. ดร.อ้อมใจ ไทรเมฆ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. และ รศ.ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจกรรม ต่างประเทศ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมนำทีมพาน้องๆ เข้าแข่งขัน

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล
กังหันลมระบบไฮบริด

สำหรับรางวัล มีดังนี้ 1.กังหันลมระบบไฮบริดสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าและเทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยวงแหวนแม่เหล็กถาวรพัฒนาโดย นายรังสิมันต์ กุลเพชรจิระ และ นายวรวิช ศรีคำภา นายจิตรภณ ขจรภิรมย์ อาจารย์ที่ปรึกษา นายจรูญ เถื่อนกูล โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลที่ 3 ในสาขาพลังงานกายภาพ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐ

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล
เบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูก

2.โครงงานเบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช พัฒนาโดย นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ และ ..สุทธิดา เอี่ยมสอาด อาจารย์ที่ปรึกษา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 3 ในสาขาวิทยาศาสตร์พืช พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐ

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล
นวัตกรรมชุดทดสอบเซ็นเซอร์เชิงสี

3.โครงงานการพัฒนานวัตกรรมชุดทดสอบเซ็นเซอร์เชิงสี เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรามีนในสระว่ายน้ำโดยตรง : แนวคิดใหม่ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำพัฒนาโดย ..อธิชา สันติลินนท์ นายณัฐประวีร์ ปัถยาวิชญ์ และ นายณภัทร สัจจมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา นายเกียรติภูมิ รอดพันธ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม รับรางวัลที่ 4 ในสาขาเคมี พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐ

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล
การประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวาน

4.โครงงานการประมวลผลปริมาณเนื้อข้าวโพดหวาน ด้วยวิธีการ Image Processing” พัฒนาโดย ..ณีรนุช สุดเจริญ ..ชนิกานต์ พรหมแพทย์ และ ..พรชนัญญ์ มั่งมีธนพิบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา นายศักดิ์นรินทร์ จันทร์นาค โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ได้รับรางวัลที่ 4 ในสาขาซอฟต์แวร์ระบบ พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐ

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล
การพัฒนาไฮโดรเจลกำจัดหอย

5.โครงงานการพัฒนาไฮโดรเจลสำหรับกำจัดหอยที่เป็นศัตรูพืชในทางการเกษตรจากยางไม้ในท้องถิ่นพัฒนาโดย ..นัทธมน ศรีพรม ..รมิตา เชื้อเมืองพาน และ ..พันธ์อนงค์ ชื่นโชคชัย อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลที่ 4 ในสาขาวิทยาศาสตร์พืช พร้อมทุนการศึกษา 500 เหรียญสหรัฐ

นอกจาก 5 รางวัลใหญ่แล้ว ทีมเยาวชนไทยยังได้รับรางวัลพิเศษอีก 3 รางวัลจากงาน Intel ISEF คือ

 

1.โครงงานการพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำ จากยางไม้ในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มอัตราการรอดตายของข้าวไร่ในสภาวะขาดน้ำเนื่อง จากฝนทิ้งช่วง พัฒนาโดย ..น้ำผึ้ง ปัญญา นายเจษฎา สิทธิขันแก้ว และ นายพิรชัช คชนิล

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล
การพัฒนาสารเคลือบเมล็ดพันธุ์อุ้มน้ำ

และอาจารย์ที่ปรึกษา นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย ที่ได้รับรางวัล Special Award อันดับที่ 2 จาก USAID องค์กรเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ พร้อมทุนการศึกษา 3,000 เหรียญสหรัฐ

 

2.โครงงานเบ้ากุดจี่เทียมสำหรับเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์พืช พัฒนาโดย นายธีรกานต์ วรรณกาญจน์ และ ..สุทธิดา เอี่ยมสอาด อาจารย์ที่ปรึกษา นายนิรันดร์ เหลืองสวรรค์ โรงเรียนพนมสารคามพนมอดุลวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับรางวัลที่ 2 ในสาขาชีวภาพจากสมาคมวิจัยทางวิทยาศาสตร์ Sigma Xi พร้อมทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐ

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนเหล็กฯ

3.โครงงานการสังเคราะห์อนุภาคนาโนของเหล็กบนคาร์บอนจากน้ำมันหมูเหลือใช้ เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทะเล พัฒนาโดย นายปุถุชน วงศ์วรกุล นายชวิศ แก้วนุรัชดาสร และ ..ภัทรนันท์ บุญชิต อาจารย์ที่ปรึกษา นายภาณุพงศ์ ภูทะวัง โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย จากสมาคมเคมีแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา

งาน Intel International Science and Engineering Fair ครั้งที่ 70 (Intel ISEF 2019) เป็นการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

เด็กไทยคว้า 8 รางวัล
เด็กไทยในเวทีโลก

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-17 พฤษภาคม 2562 ที่เมืองฟีนิกส์ มลรัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากถึง 1,886 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก โดยมีผลงานเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขัน 17 โครงงาน โดยการสนับสนุนของหลายหน่วยงาน

ได้แก่ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มูลนิธิอินเทล ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น ในปีนี้สร้างชื่อและประสบความสำเร็จคว้ารางวัลกลับมาฝากคนไทยมากถึง 8 รางวัล

บทความก่อนหน้านี้‘ช่อง 8’บวงสรวงละครพีเรียด‘เล่ห์รัญจวน’ ดึง‘ไนกี้-ฝ้าย-เบ็นซ์-แตงโม’ประชันฝีมือ
บทความถัดไป‘ต่อ’หายเหนื่อย‘หัวใจศิลา’เรตติ้งดี เดิมพันบทพระเอกเต็มตัว-แฮปปี้ฮอตที่จีน