‘มศว’ นำ 10 ชาติ อวดศิลปะการแสดง

‘มศว’ นำ 10 ชาติ

‘มศว’ นำ 10 ชาติ อวดศิลปะการแสดง

คอลัมน์ สดจากเยาวชน

‘มศว’ นำ 10 ชาติ – คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9” ภายใต้โครงการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการและมหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9

และองค์กรเครือข่ายความร่วมมือทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวม 10 ประเทศ ร่วมเสนอความคิดสร้างสรรค์ผสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติผ่านการแสดงสุดตระการตากว่า 50 ชุด สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมและการแสดงต่างชาติ พร้อมเสริมความแข็งแกร่งทางวิชาการด้านศิลปกรรม

‘มศว’ นำ 10 ชาติ

..ศิริพรรณ ทองเจิม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานการจัดงาน กล่าวว่า นอกจากความร่วมมือของนานาประเทศและสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศไทยแล้ว กระทรวงวัฒนธรรมเข้ามามีบทบาทสนับสนุนงานมหกรรมครั้งนี้

อีกทั้งปี 2562 ยังเป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน ถือเป็นปีแห่งโอกาส สำคัญที่สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะนำนานาประเทศและสถาบันการศึกษาอื่นๆ ร่วมกันบูรณาการทางวิชาการด้านศิลปกรรมนำไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการเพิ่มขีดความสามารถของอาจารย์ผู้สอนและนิสิต นักศึกษาให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดให้สอดคล้องกับหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม

มหกรรมศิลปะ ดนตรี และการแสดง ครั้งที่ 9 ได้รับความร่วมมือจากนานาประเทศเข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ บังกลาเทศ บัลแกเรีย ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย อิตาลี เกาหลี ฟิลิปปินส์ รัสเซีย และประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในไทย

‘มศว’ นำ 10 ชาติ

‘มศว’ นำ 10 ชาติ

ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผศ.ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยว่า บางประเทศมาร่วมแสดงต่อเนื่องหลายปี แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งด้านเครือข่ายของโครงการ และถือเป็นโอกาสอันดีที่นิสิต มศว และนักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ จะมีโอกาสรับชมไปพร้อมกับการศึกษาเรียนรู้ด้านศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์นานาชาติ

ในขณะที่นักแสดงจากแต่ละประเทศจะมีโอกาสเรียนรู้ศิลปะการแสดงจากประเทศเราซึ่งอธิบายความเป็นมาของวัฒนธรรมประเพณีประจำชาติได้เป็นอย่างดี

นักแสดงจากนานาประเทศรวมทั้งในประเทศไทยนำการแสดงอันมีรากเหง้าจากวัฒนธรรม ประเพณี มาเผยแพร่ได้อย่างตระการตา แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสารถึงวัฒนธรรมประจำชาติผ่านท่วงท่าที่สวยงามและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่ออกแบบอย่างวิจิตรบรรจง

บทความก่อนหน้านี้จังหวัดสระบุรี เชิญชวนร่วมงานประเพณี “ตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒”  วันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร  
บทความถัดไปกัญชง