สสส.ดัน 10 แพ็กเกจ เสริมสุขภาพวัยทำงาน

สสส.ดัน 10 แพ็กเกจ – ความสำเร็จขององค์กรแห่งความสุข ล้วนเกิดจากการให้ความสำคัญต่อพนักงานและการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ลักษณะสำคัญขององค์กรแห่งความสุข คือการปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการอยู่ร่วมกัน และออกแบบการพัฒนาให้เหมาะสมกับองค์กรการติดกับดัก

ความเป็นชนชั้นกลางของประเทศไทย ทำให้รัฐมีนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศและเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมสุขภาพของพนักงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

สสส.ดัน 10 แพ็กเกจ

ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ

สสส.ดัน 10 แพ็กเกจ

นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ กรรมการกองทุน สสส. นางภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ สสส. นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ

ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนัก ส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรมอนามัย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสุขภาพพนักงานคือพื้นฐานองค์กรแห่งความสุขโดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรแห่งความสุข เข้าร่วมกว่า 170 คน

จากผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรของสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2562 พบว่าประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในวัยทำงานหรืออายุ 15 ปีขึ้นไปจำนวน 56.47 ล้านคน จำแนกเป็นผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 38.37 ล้านคน

สสส.ดัน 10 แพ็กเกจ

การฝึกสมาธิ

สสส.ดัน 10 แพ็กเกจ

คนไทยไร้พุง

และจำแนกเป็นผู้ไม่อยู่ในกำลังแรงงาน 18.10 ล้านคน โดยเป็นกลุ่มคนที่มีงานทำประมาณ 37.7 ล้านคน นั่นแสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นวัยทำงาน และครึ่งหนึ่งของประเทศ คือคนทำงาน ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

พบว่าวัยทำงานส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่ในที่ทำงานไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากไม่มีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพ ได้แก่

1.โรคอ้วน เกิดจากขาดการออกกำลังกายและการกินอาหารที่มีน้ำตาลมากเกินไป

2.โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด

3.มะเร็งระบบสืบพันธุ์ พบมากโดยเฉพาะในผู้หญิง เช่น มะเร็งปากมดลูก และมะเร็ง เต้านม

4.โรคจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ นำไปสู่การเกิดมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง และเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

และ 5.โรคเครียด วัยทำงานเป็นวัยที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายมากที่สุด สาเหตุส่วนใหญ่มาจากเรื่องเงินและงาน เป็นต้น

นพ.ชาญวิทย์กล่าวว่า สสส. โดยแผน สร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร สนับสนุนและบูรณาการเพื่อสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในที่ทำงาน เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่าย องค์กรภาคสาธารณะ และองค์กรภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง

การจัดงานครั้งนี้เกิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงประเด็น อาทิ การขับเคลื่อนองค์กรสุขภาวะ, ธนาคารเวลา, No Drink I Drive, 10 Pakages ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงาน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของคนวัยทำงาน เกิดการนำองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพไปใช้ประโยชน์ต่อยอด รวมถึงเกิดการดำเนินงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายองค์กรสุขภาวะกับภาคีเครือข่ายเชิงประเด็น

สสส. ปัจจุบันเกิดเครือข่ายองค์กรสุขภาวะมีการทำงานที่มีความสุข ส่งผลต่อสถิติในสถานประกอบการด้านต่างๆ อาทิ ลาหยุด ลาออก ผลผลิตเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายสวัสดิการในการรักษาพยาบาลลดลง ครอบคลุมทั่วประเทศไทยกว่า 100 องค์กร

แนวคิดในการดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายหลักคือคนทำงานในองค์กรที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม การสร้างความสุขในที่ทำงาน นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญ ในการบริหารองค์กร มุ่งหวังให้กลุ่มคนวัยทำงานที่มี 37.79 ล้านคนในไทย มีความสุขในการทำงาน

ส่งผลให้ความเครียด อุบัติเหตุ และโรคที่เกิดจากการทำงาน ลดลง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยยุค 4.0 ทั้ง 4 ด้าน คือ สุขภาพกาย สุขภาพใจ บรรยากาศในการทำงานหรือสังคม และทัศนคติในการทำงาน เครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผลก็คือ การทำให้พนักงานมีสติ Mindfulness และด้านเจตคติของคน ส่งผลต่อการวัดผลคุณค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการที่คนในองค์กรมีความสุขมากขึ้น รวมถึงการให้ความรู้ ทักษะการจัดการทางการเงิน การสร้างสติในการทำงาน และการใช้ชีวิตให้พนักงานหมอชาญวิทย์กล่าว

สสส.ดัน 10 แพ็กเกจ

สร้างสุขภาพคนวัยทำงาน

สสส.ดัน 10 แพ็กเกจ

พญ.สาริษฐา สมทรัพย์

ขณะที่ พญ.สาริษฐา สมทรัพย์ หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน สำนักส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน กรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่าย รวบรวมองค์ความรู้ในการเสริมสร้างสุขภาพคนวัยทำงานในสถานประกอบการ จัดทำ 10 รูปแบบส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในระดับนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ สร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนกลไกพัฒนาระบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในสถานประกอบการ

สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ ขยายผลให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ นำไปสู่การสนับสนุนรัฐบาลทำงานต่อไป การจัดงานแถลงข่าว เปิดตัว “10 Packages ส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานโดย สสส. กรมอนามัย และผู้แทนภาคีเครือข่ายนักวิชาการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรและร่วมเสวนา จะจัดขึ้นในวันที่ 8 ..62 ที่สสส.

นิชานันท์ นิวาศะบุตร

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน