อยากเป็น ‘กู้ภัย’ ต้องอ่าน! จิตอาสาช่วยเพื่อนร่วมโลก ทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน

กู้ภัย
บทความสำหรับคนที่อยากมาเป็นหน่วยกู้ภัย

กู้ภัย ต้องอ่าน! ข้อคิดก่อนมาเป็นจิตอาสา ทุกภารกิจจะผิดพลาดไม่ได้

กู้ภัย / คุณ อย่าสกิด เดียวติดใจ หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เทพนิมิตร ใต้ 13.00 จังหวัดสุโขทัย ได้โพสต์ “อยากเป็นกู้ภัยอ่านสักนิด” โดยเล่ารายละเอียดว่า หลายคนถามกันมาว่าอยากเป็นกู้ภัยต้องทำยังไง ผมจึงมาอธิบายให้ละเอียด หวังว่าคงได้อ่านกัน เพราะถ้าคุณทนอ่านแค่นี้ไม่ไหว ก็ถือว่าคุณถอดใจตั้งแต่เริ่มต้นแล้วล่ะครับ อุบัติเหตุทางบก ทางน้ำ น้ำท่วม ไฟไหม้ หรืออุบัติภัยต่างๆ

หลายต่อหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วจากภาครัฐ หรือภาคเอกชน และด้วยกำลังพลที่เข้ามาช่วยเหลือนั้นถือว่ามีน้อยและล้าช้า ด้วยเหตุนี้เองจึงเกิดเป็น อาสาสมัครกู้ภัย

ทุกชีวิตมีค่าเท่ากัน

สำหรับคำจำกัดความของคำว่า อาสาสมัครกู้ภัย อาสาสมัครกู้ภัย คือ คำที่ใช้เรียกกลุ่มคนผู้มีความเสียสละทั้งทางกายและทางใจ เพื่ออุทิศให้แก่สังคมและเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ โดยไม่คำนึงถึงชนชั้น วรรณะ เชื้อชาติ หรือศาสนา และเป็นผู้ซึ่งยอมเสียสละเวลาส่วนตัว เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยที่ไม่หวังผลตอบแทนใดๆ อาสาสมัครกู้ภัยมีหลายประเภท มาจากหลายสายงาน กระจายอยู่ทั่วทุกสารทิศ ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครกู้ภัยของมูลนิธิต่างๆรวมถึงหน่วยงานทางราชการ

แต่ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกัน คือต้องการช่วยเหลือผู้ซึ่งกำลังประสบกับปัญหาไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ให้พ้นจากวิกฤตินั้นๆไปได้ด้วยดี หน้าที่ของผู้ที่เป็น อาสาสมัครกู้ภัย ถึงแม้ว่าการเป็นอาสาสมัครกู้ภัยนั้นจะเกิดจากความสมัครใจของผู้ที่ทำก็ตาม แต่ทุกคนก็ยังคงต้องประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานนั้นๆอย่างเคร่งครัดด้วย ไม่ใช่ว่าเป็นอาสาสมัครกู้ภัยแล้วจะทำอะไรได้ตามอำเภอใจ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างระเบียบวินัยให้แก่อาสาสมัครกู้ภัยทุกๆคน หน้าที่ของอาสาสมัครกู้ภัยมีหลายอย่าง เช่น การออกตระเวนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ ในกรณีต่างๆการเดินทางไปตามต่างจังหวัด ชนบท หรือถิ่นทุรกันดาร เพื่อนำข้าวของเครื่องใช้ และสิ่งของที่จำเป็นไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั้งนี้รวมถึงผู้ที่ประสบภัยทางธรรมชาติ ซึ่งการปลอบโยนผู้ที่เสียขวัญจากสิ่งที่ได้พบเจอก็นับเป็นหน้าที่หนึ่งด้วยเช่นกัน

พัฒนา-เสริมศักยภาพตนเองเสมอ

นอกจากนี้ก็ยังมีหน้าที่ที่สำคัญอีกหลายอย่างที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถ รวมถึงการขวนขวายหาความรู้ของอาสาสมัครกู้ภัยเองด้วย สิ่งนั้นก็คือการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงการกู้ภัยในรูปแบบต่างๆ การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและการกู้ภัยโดย “อาสาสมัครกู้ภัย” การช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บนั้นมีความสำคัญมาก เพราะในความสำเร็จหรือในความผิดพลาดจากการตัดสินใจในการกระทำนั้น หมายถึง “ชีวิต”

ดังนั้นความรู้ความเข้าใจบวกกับความสามารถและความกล้าที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในยาม คับขันจึงมีความสำคัญมาก ทั้งนี้อาสาสมัครกู้ภัยจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางการแพทย์ไม่มากก็น้อย เพื่อที่จะสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนทางด้านการกู้ภัยนั้นไม่ใช่ว่ารู้วิธีแล้วจะทำได้ทันที ทุกอย่างต้องอาศัยการฝึกฝนจนชำนาญ

อาสาสมัครกู้ภัยที่สนใจในการกู้ภัยจึงจำเป็นที่จะต้องขวนขวายหาความรู้จากที่ ต่างๆเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี การกู้ภัยแยกออกมาได้หลายชนิด เช่น การดับเพลิง, การโรยตัวจากที่สูงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่อยู่ด้านล่างซึ่งยากที่จะเข้าถึง, การกู้ภัยในอาคาร, การตัด-ถ่างเพื่อนำผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตออกมาจากรถยนต์ซึ่งประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ แล้วแต่ว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบไหนขึ้นเมื่อไหร่

นิยามคำว่าจิตอาสาและกู้ภัย

อาสาสมัครกู้ภัยจึงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ คือเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นอาสาสมัครกู้ภัยจะต้องพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ แต่อย่างไรก็ตามทั้งการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและการกู้ภัยก็จำเป็นที่จะต้องมีผู้รู้เฉพาะทางร่วมช่วยเหลือด้วยเช่นกันเพื่อความไม่ประมาทและกันการผิดพลาด นอกจากนี้ก็ยังมีการช่วยเหลือประชาชนด้วยวิธีการอื่นๆตามแต่ปัญหาอีกด้วย เช่นการจับงูที่เข้าไปอยู่ในที่พักอาศัยเพื่อความปลอดภัยของผู้คนซึ่งก็ต้องอาศัยความรู้อีกเช่นกัน

สรุปได้ว่าอาสาสมัครกู้ภัยคือผู้ที่มีความเสียสละ ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นเสมือนเป็นญาติของตน เป็นผู้ซึ่งพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองอยู่เสมอ และให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกด้วยความเสมอภาค โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆ จึงถือได้ว่าอาสาสมัครกู้ภัยเป็นกำลังสำคัญของสังคมในปัจจุบันไปเสียแล้ว

หลายต่อหลายคนอยากเป็นอาสาสมัครกู้ภัย อยากช่วยเหลือสังคัม อยากเท่ จงลองอ่านบทความด้านล่างดู เอาไว้ประกอบการตัดสินใจในการสมัครละกัน การจะเป็นอาสากู้ภัยไม่ยาก และไม่ได้ง่ายอันดับแรก คุณต้องเริ่มจาก “ตัวคุณเอง” ก่อน “ใจ” คุณมีหรือเปล่า ถ้าอยากทำกู้ภัยเพราะคิดว่ามันเท่ คิดว่าเป็นกู้ภัยแล้วพกวิทยุสื่อสารได้ มีสิทธิพิเศษ ตำรวจไม่จับ อย่าได้คิดจะเป็นกู้ภัย เลิกล้มความคิดไปซะ

เพราะหน่วยกู้ภัย ทุกหน่วยงาน ไม่มีสิทธิพิเศษ ทำผิดกฎหมายตำรวจก็จับเหมือนกันหมด ไม่มีข้อยกเว้นสำหรับอาสา หากอยากทำเพราะช่วยเหลือสังคม และชอบการช่วยเพื่อนมนุษย์แล้วล่ะก็ อ่านต่อได้

อ่าน  เจอติดเกาะ 4 วัน! จนท.ลาวร่วมกู้ภัยไทย ลุยค้นหาพบเด็ก 6 ผู้ใหญ่ 7 สุนัข 1 รอดชีวิต

#อยากเป็นกู้ภัยอ่านสักนิด !! หลายคนถามกันมาว่าอยากเป้นกู้ภัยต้องทำยังไง ผมจึงมาอธิบายให้ละเอียด…

โพสต์โดย อย่าสกิด เดียวติดใจ เมื่อ วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2018

ภาพจาก หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย เทพนิมิตร ใต้ 13.00 จังหวัดสุโขทัย

บทความก่อนหน้านี้ฮือฮาภาพดาวเทียม “ซากเครื่องบิน” โผล่ป่ากัมพูชา ชี้อาจเป็น MH370
บทความถัดไปมาช่วยช้า 10 นาที! แม่ทรุดร้องไห้โฮ ลูกชายโดดแม่น้ำเขาสมิงฆ่าตัว(คลิป)