บิ๊กป้อม สั่งทส.ดูแลฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ย้ำแผนอนุรักษ์พะยูน

บิ๊กป้อม สั่งทส.ดูแลฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ย้ำแผนอนุรักษ์พะยูน

บิ๊กป้อม / เมื่อวันที่ 23 ก.ย. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ มีผู้แทนหน่วยงานราชการ 16 คน เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวน 12 คน และอธิบดีกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการและเลขานุการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 31 คน เป็นการประชุมครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คณะกรรมการฯ ชุดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนดทิศทางนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝังแห่งชาติให้มีความเหมาะสม ตอบสนองต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1.การออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ตามมาตรา ๑๘ และกำหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 พื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนองเนื้อที่ประมาณ 75,637 ไร่ ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญและมีค่า เช่นพันธุ์ไม้ ของป่าและสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ที่สวยงาม จึงสมควรกำหนดให้เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์เพื่อประโยชน์ในการสงวน การอนุรักษ์ และการพื้นฟูพื้นที่ปาชายเลนให้คงสภาพธรรมชาติและมีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์

2. การออกกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามมาตร 20 และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 23 เกาะโลซินเป็นพื้นที่ที่มีสภาพรมชาติสมบูรณ์ ควรสงวนไว้เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในอ่าวไทย มีทรัพยากรทางทะและชายฝั่งที่สำคัญประกอบด้วยแนวปะการังพื้นที่ 80.63 ไร่ เป็นแหล่งหากินของสัตว์ทะเลหายาก

เช่น ปลาฉลามวาฬ ปลาโรนัน กระเบนแมนตา นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งดำน้ำลึก (scuba diving ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นเกาะที่มีความสำคัญทางด้านเขตแดนปัญหาทรัพยากรทางทะเลที่พบ ได้แก่ ความเสียหายของแนวปะการังจากกิจกรรมการท่องเที่ยวดำน้ำ จากภัยธรรมชาติ จากขยะทะเลและปัญหาจากการทำการประมงผิดกฎหมาย

3.รายงานสถานการณ์การเกยตื้นของพะยูนและการจัดทำ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจคในปี 2562 (มค. – ส.ค.62) พบพะยูนเกยตื้นรวม 18 ตัว โดยพบเป็นซากเกยตื้น 16 ตัว และพบการเกยตื้นแบบมีชีวิต 2 ตัว คือ “มาเรียม” และ “ยามีล”

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการสัตว์ทะเลหายากอย่างมีประสิทธิภาพ กรม ทช. จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจค โดยมีเป้าหมายเพิ่มประชากรพะยูนจาก 250 ตัว เป็น 280 ตัว ในเวลา 3 ปี ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ จำนวน 7 โครงการและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคส่วนต่าง ๆ นำแผนไปดำเนินการต่อไป

4.การเสนอวันป่าชายเลนประจำปีของชาติ จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ทรงแสดงถึงความห่วงใยต่อป่าชายเลน ส่งผลให้รัฐบาลหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกันปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการรวมพลังประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วน ให้ร่วมกันอนุรักษ์ป่าชายเลน กรม ทช. จึงเห็นควรกำหนดไห้มีวันป่าชายแลนแห่งชาติขึ้น โดยกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันป่าชายเลนประจำปีของชาติ เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับป่าชายเลนเป็นครั้งแรก

บทความก่อนหน้านี้หนุ่มสุดช็อก “ยิงพ่อ” ดับคาอุทยานแห่งชาติ เข้าใจผิดคิดว่าเป็น “หมูป่า”
บทความถัดไปဗြိတိန် Thomas Cook ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီပြိုလဲ