‘วราวุธ’ นำทีมทส. จัดงาน วันป่าไม้โลก 2564 ชูแนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข”

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ที่ห้องอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมงาน

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

นายวราวุธ กล่าวว่า สืบเนื่องจากสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (United Nations General Assembly) ได้ประกาศให้วันที่ 21 มีนาคมของทุกปีเป็นวันป่าไม้โลก เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้ ในปีนี้ได้กำหนดธีมงานในแนวคิด “Forest Restoration: A path to recovery and well – being” การฟื้นฟูป่า สู่แนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข”

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยกรมป่าไม้ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรฯ มีหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการป่าไม้ของประเทศ ได้มุ่งเน้นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และได้กำหนดทิศทางการบริหารงานด้านป่าไม้ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมการปลูกไม้มีค่า และร่วมกับประชาชนในพื้นที่ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้คนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้านนายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงงานในวันนี้ว่า มีการนำเสนอการดำเนินงานด้านการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า การส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ ผลผลิตป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า และเพื่อใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ที่ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ จะมีการนำเสนอกระบวนการเจรจาการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (FLEGT VPA) ให้กับประชาชนได้รับทราบ

การจัดทำข้อตกลง FLEGT VPA จะต้องทำความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ ร่วมกันพัฒนาระบบการรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ โดยประเทศไทยได้เชิญผู้แทนจากผู้แทนจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ คณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย ผู้แทนจากออสเตรเลีย และผู้แทนจากเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ระหว่างการเจรจาความร่วมมือทางการค้า พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการค้าไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ของตลาดประเทศต่างๆ

ถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ส่งออกไม้จะได้ทำความเข้าใจ ตลอดจนได้ซักถามวิธีการ ขั้นตอน ข้อกำหนดต่าง ๆ จากประเทศผู้ซื้อโดยตรง ทั้งยังแสดงให้เห็นว่าประเทศไทย มีการบริหารจัดการตามแนวคิด “รัฐมีป่า ประชามีสุข”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน